Tin Trong Ngày

Xác minh tài sản, nguồn thu nhập hàng triệu đô la của 21 cán bộ ở Bộ Xây dựng

Theo báo cá.o tổng kết năm 2019 của Thanh tra Chính phủ, 46 cán bộ đã được x.á.c minh tài sản, trong đó ở Bộ Xây dựng có 21 người, Bộ Công an 3 người, Đắk Lắk 10 người,… Qua x.á.c minh pha’t hiện 10 trường hợp vι ᴘнạм; đến nay đã x,ử lý k.ỷ l.u.ậ.t 8 trường hợp và đang xem xe’t x,ử lý k.ỷ l.u.ậ.t 2 trường hợp.

Theo báo cáo tổng kết công tác năm 2019 của Thanh tra Chính phủ, ngành thanh tra tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc các ngành, các cấp thực hiện các giải pha’p phòng ngừa t.h.a.m.n.h.ũ.n.g. Việc công khai, minh bạch cụ thể hơn so với thời gian trước, được thực hiện trên nhiều lĩnh vực khác nhau.

Qua kiểm tr.a việc thực hiện các quy định của pha’p luật về công khai, minh bạch gần 3.800 cơ quan, tổ chức, đơn vị đã pha’t hiện 106 đơn vị có vi ph.ạm. Đã ban hành mới 3.106 văn bản; huỷ bỏ hoặc sửa đổi, bổ sung trên 900 văn bản về chế độ, định mức, tiêu chuẩn. Kiến nghị thu hồi và bồi thường 331 tỷ đồng; số người nộp lại quà tặng cho đơn vị là 8 người với giá trị quà tặng là 116 triệu đồng.

Tổng hợp kết quả minh bạch tài sản, thu nhập năm 2018 cho thấy số người đã kê khai tài sản, thu nhập là trên 1.081.235 người, đạt tỷ lệ 99,9% số người phải kê khai.

Có 46 người được x.á.c minh tài sản, thu nhập gồm: Bộ Xây dựng (21 người), Bộ Công an (3 người), Thanh tra Chính phủ (1 người), Đà Nẵng (1 người), Đắc Lắk (10 người), Khánh Hòa (2 người), Lào Cai (3 người), Tây Ninh (2 người), Thanh Hóa (1 người), Tiền Giang (2 người).

Trụ sở Bộ Xây dựng.

Qua x.á.c minh pha’t hiện 10 trường hợp vι ᴘнạм; đến nay đã x,ử lý k.ỷ l.u.ậ.t 8 trường hợp (Bộ Công an 2, Đà Nẵng 1, Khánh Hòa 2, Tây Ninh 2, Thanh Hóa 1) và đang xem xe’t x,ử lý k.ỷ l.u.ậ.t 2 trường hợp.

Kiểm tra việc thực hiện quy tắc ứng x,ử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức tại gần 2.800 cơ quan, tổ chức, đơn vị, đã kịp thời pha’t hiện, chấn chỉnh và x,ử lý nghiêm các sai phạm, trong đó số cán bộ, công chức vι ᴘнạм bị x,ử lý là 159 người.

Xử lý 42 người đứng đầu bị kết luận là thiếu trách nhiệm để xảy ra hành vi t.h.a.m.n.h.ũ.n.g, trong đó 4 người đã bị x,ử lý hình sự (Quảng Ngãi 1 trường hợp, Thái Bình 1 trường hợp, Tiền Giang 2 trường hợp); 38 người bị x,ử lý k.ỷ l.u.ậ.t hành chính.

Qua công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyê’t khiếu nại, t.ố c.á.o và tự kiểm tra nội bộ pha’t hiện 70 vụ, 89 người có hành vi liên quan đến t.h.a.m.n.h.ũ.n.g.

Thanh tra Chính phủ k.i.n.h h.o.à.n.g giá, công tác phòng, chống t.h.a.m.n.h.ũ.n.g tiếp tục được tăng cường, đẩy mạnh với cách làm bài bản, quyê’t l.i.ệ.t, đồng bộ, đi vào chiều sâu và hiệu quả hơn.

“t.h.a.m.n.h.u.n.g đang từng bước được kiềm chế và có chiều hướng thuyên giảm mặc dù vẫn còn phức tạp, xảy ra trên nhiều lĩnh vực và tinh vi hơn, nhất là tình trạng “t.h.a.m.n.h.ũ.n.g vặt”, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyê’t công việc để vụ lợi”- Thanh tra Chính phủ k.i.n.h h.o.à.n.g giá.

Năm 2020 ngành thanh tra sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người pha’t hiện, tố giác, đấu tranh chống t.h.a.m.n.h.ũ.n.g, lãng phí, tiêu cực; quy định về x,ử lý trách nhiệm người đứng đầu khi để xảy ra t.h.a.m.n.h.ũ.n.g trong cơ quan, đơn vị; cơ chế bảo vệ người dân phản ánh, tố giác và tích cực đấu tranh chống suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên; cơ chế kiểm soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền…

“Tập trung, khẩn trương triển khai thi hành những quy định mới về kiểm soát tài sản, thu nhập, kiểm soát xung đột lợi ích, phòng, chống t.h.a.m.n.h.ũ.n.g khu vực ngoài nhà nước, thanh tra pha’t hiện, x,ử lý t.h.a.m.n.h.ũ.n.g… Thanh tra các lĩnh vực nh.ạy cảm, có nhiều dư luận về t.h.a.m.n.h.ũ.n.g; tiến hành thanh tra trách nhiệm của người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương trong việc thực hiện pha’p luật về phòng, chống t.h.a.m.n.h.ũ.n.g”- cơ quan này nhấn mạnh.

Thế Kha/DT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *