News

Xᢠđịnh ηɠυүêη ηɦâη ban đầu và ɗαηɦ тíηɦ ηɠɦĭ ρɦạм ¢ɦéм ℓìα đầυ người Ƌàη ôηɠ ở quận 7

G̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ờ̼ ̼P̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼,̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼0̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼6̼/̼9̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

̼L̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼l̼ì̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼h̼ẻ̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼S̼o̼ạ̼n̼ ̼(̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼7̼,̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼)̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼V̼i̼e̼t̼n̼a̼m̼n̼e̼t̼,̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼7̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼H̼u̼y̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼7̼,̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼L̼â̼m̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼)̼.̼

̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼ở̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼2̼6̼/̼9̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼b̼á̼o̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼H̼u̼y̼ ̼â̼m̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼a̼ ̼t̼ú̼y̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼b̼i̼a̼.̼

̼”̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼á̼o̼ ̼đ̼á̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼,̼ ̼b̼i̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼v̼à̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ý̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼ổ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼”̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼7̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼D̼â̼n̼ ̼t̼r̼í̼.̼

̼G̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ờ̼ ̼P̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼,̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼0̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼6̼/̼9̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼Q̼u̼a̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼k̼h̼í̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼g̼â̼y̼ ̼á̼n̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼a̼o̼ ̼d̼à̼i̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼3̼0̼c̼m̼.̼

̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼b̼á̼o̼ ̼P̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼,̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼4̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼à̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼b̼á̼n̼ ̼t̼ạ̼p̼ ̼h̼ó̼a̼,̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼ì̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼.̼ ̼G̼i̼ữ̼a̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼b̼ạ̼c̼.̼

̼Đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼H̼u̼y̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼

̼C̼o̼n̼ ̼h̼ẻ̼m̼ ̼ở̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼7̼,̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼V̼O̼V̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼5̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼6̼/̼9̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼h̼é̼t̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼ở̼ ̼c̼o̼n̼ ̼h̼ẻ̼m̼ ̼6̼4̼5̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼S̼o̼ạ̼n̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼â̼n̼ ̼H̼ư̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼é̼m̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼v̼ẹ̼n̼.̼ ̼P̼h̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼h̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼g̼à̼.̼ ̼

̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼,̼ ̼b̼a̼o̼ ̼v̼â̼y̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼.̼ ̼V̼i̼e̼t̼n̼a̼m̼n̼e̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼t̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼s̼ở̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼T̼i̼ề̼n̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼d̼o̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼á̼ ̼g̼à̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼k̼h̼í̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ờ̼ ̼T̼r̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼,̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼h̼ẻ̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼v̼à̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼í̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼.̼