Tin Trong Ngày

xᴏ̂ɴ xᴀᴏ ᴄʟɪᴘ ᴄᴏ̂ ɢɪᴀ́ᴏ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ᴀɴʜ ᴏ̛̉ ʜᴀ̀ ɴᴏ̣̂ɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴍᴀ̣̆ᴄ đᴏ̂̀ ᴛʀᴏɴɢ ʟᴏ̛́ᴘ ʜᴏ̣ᴄ ᴏɴʟɪɴᴇ

ᴠᴀ̀ᴏ ᴋɪᴇ̂̉ᴍ ᴛʀᴀ ᴛɪ̀ɴʜ ʜɪ̀ɴʜ ʜᴏ̣ᴄ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴏɴ, ᴘʜᴜ̣ ʜᴜʏɴʜ ᴛᴀ́ ʜᴏᴀ̉ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴄᴏ̂ ɢɪᴀ́ᴏ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ᴀɴʜ “ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴍᴀ̣̆ᴄ ǫᴜᴀ̂̀ɴ ᴀ́ᴏ” ᴛʀᴇ̂ɴ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ.

ᴛʀᴇ̂ɴ ᴄᴀ́ᴄ ᴅɪᴇ̂̃ɴ đᴀ̀ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ xᴀ̃ ʜᴏ̣̂ɪ đᴀɴɢ xᴏ̂ɴ xᴀᴏ ᴄʜɪᴀ sᴇ̉ đᴏᴀ̣ɴ ᴄʟɪᴘ ᴠᴀ̀ ʙᴀ̀ɪ ᴠɪᴇ̂́ᴛ ᴘʜᴀ̉ɴ ᴀ́ɴʜ sᴜ̛̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴄᴏ̂ ɢɪᴀ́ᴏ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ᴀɴʜ “ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴍᴀ̣̆ᴄ ᴀ́ᴏ ǫᴜᴀ̂̀ɴ” ᴋʜɪ ᴅᴀ̣ʏ ᴋᴇ̀ᴍ ᴏɴʟɪɴᴇ ᴋᴇ̀ᴍ 𝟷-𝟷.

ᴄᴜ̣ ᴛʜᴇ̂̉, sᴜ̛̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴘʜᴜ̣ ʜᴜʏɴʜ ʜᴏ̣ᴄ sɪɴʜ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴠᴀ̀ đᴀ̆ɴɢ đᴀ̀ɴ ʟᴇ̂ɴ ʜᴏ̣̂ɪ ɴʜᴏ́ᴍ. ɢᴀ̂ʏ ᴄʜᴜ́ ʏ́ ʟᴀ̀ ʜᴏ̣ᴄ sɪɴʜ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴅᴀ̣ʏ ᴋᴇ̀ᴍ ʟᴀ̀ ɴᴀᴍ sɪɴʜ ʟᴏ̛́ᴘ 𝟹 (𝟾 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ).

ʙᴀ̀ɪ ᴠɪᴇ̂́ᴛ ᴄʜɪᴀ sᴇ̉ ᴄᴜ̉ᴀ ᴠɪ̣ ᴘʜᴜ̣ ʜᴜʏɴʜ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ, ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ ᴄᴏ́ ᴄᴏɴ ᴛʀᴀɪ ɴᴀ̆ᴍ ɴᴀʏ 𝟾 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ đᴀɴɢ ʜᴏ̣ᴄ ᴋᴇ̀ᴍ 𝟷-𝟷 ᴄᴜ̀ɴɢ ᴄᴏ̂ ɢɪᴀ́ᴏ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ᴀɴʜ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴛʀᴜɴɢ ᴛᴀ̂ᴍ ᴄᴜ̃ɴɢ ɴᴏ̂̉ɪ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ᴏ̛̉ ʜᴀ̀ ɴᴏ̣̂ɪ. ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ, ɴᴀᴍ sɪɴʜ sᴇ̃ ᴛᴜ̛̣ ʜᴏ̣ᴄ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴍɪ̀ɴʜ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴄᴏ̂ ᴛʀᴏɴɢ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ɴᴇ̂ɴ ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ ᴄᴜ̃ɴɢ ɪ́ᴛ đᴇ̂̉ ʏ́.

ʙᴀ̀ɪ ᴠɪᴇ̂́ᴛ ᴘʜᴀ̉ɴ ᴀ́ɴʜ ᴄᴜ̉ᴀ ᴘʜᴜ̣ ʜᴜʏɴʜ ᴋʜɪ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ sᴜ̛̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ

Đᴇ̂́ɴ ʜᴏ̂ᴍ ᴠᴀ̀ᴏ ᴋɪᴇ̂̉ᴍ ᴛʀᴀ ᴠᴀ̀ đɪ̣ɴʜ ɴʜᴏ̛̀ ᴄᴏ̂ ᴛᴇsᴛ ᴄʜᴏ ᴍᴏ̣̂ᴛ ʙᴀ̣ɴ ɴᴜ̛̃ᴀ ᴍᴜᴏ̂́ɴ ᴛʜᴇᴏ ʜᴏ̣ᴄ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴛʜɪ̀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɴᴀ̀ʏ sᴏ̂́ᴄ ɴᴀ̣̆ɴɢ ᴋʜɪ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴄᴀ̉ɴʜ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴄᴏ̂ ɢɪᴀ́ᴏ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴍᴀ̣̆ᴄ ᴀ́ᴏ.

“ᴄᴀ̉ɴʜ ᴛᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ đᴀ̣̂ᴘ ᴠᴀ̀ᴏ ᴍᴀ̆́ᴛ ᴛᴏ̂ɪ ʟᴀ̀ ᴛʀᴏ̛̀ɪ ᴏ̛ɪ ᴄᴏ̂ ɢɪᴀ́ᴏ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴍᴀ̣̆ᴄ ǫᴜᴀ̂̀ɴ ᴀ́ᴏ ɢɪ̀ ʜᴇ̂́ᴛ, ʟᴜ́ᴄ ᴛᴏ̂ɪ ʙᴀ̣̂ᴛ ᴍᴀ́ʏ ʟᴇ̂ɴ ᴄʜᴏ ᴄᴏɴ ʜᴏ̣ᴄ ᴄᴏ̂ ᴄᴏ́ ᴍᴀ̣̆ᴄ ᴀ́ᴏ ᴠᴇsᴛ ᴛʀᴀ̆ɴɢ ᴋɪᴀ ᴍᴀ̀. ᴠᴀ̣̂ʏ ᴛʀᴏɴɢ ɢɪᴏ̛̀ ᴅᴀ̣ʏ ʜᴏ̣ᴄ ᴛʜɪ̀ ᴄᴏ̂ ᴄᴏ̛̉ɪ ʀᴀ ʟᴀ̀ᴍ ɢɪ̀ ᴠᴀ̀ ᴄᴏ̛̉ɪ ʟᴜ́ᴄ ɴᴀ̀ᴏ?

ʜɪ̀ɴʜ ᴀ̉ɴʜ ᴄᴏ̂ ɢɪᴀ́ᴏ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴍᴀ̣̆ᴄ ɢɪ̀, ᴠᴏ̂ ᴛᴜ̛ ᴍᴀ̣̆ᴄ ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ ᴀ́ᴏ ᴋʜᴏᴀ́ᴄ đᴇ̂̉ ʟᴏ̣̂ ᴠᴜ̀ɴɢ ɴʜᴀ̣ʏ ᴄᴀ̉ᴍ. ᴀ̉ɴʜ ᴄᴀ̆́ᴛ ᴛᴜ̛̀ ᴄʟɪᴘ

ʟᴜ́ᴄ ᴛᴏ̂ɪ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛʜɪ̀ ᴛᴏ̂ɪ ɴʜɪ̀ɴ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴄᴏ̂ ɴɢᴏ̂̀ɪ ʙᴏ́ ɢᴏ̂́ɪ, ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ᴍᴀ̣̆ᴄ ᴀ́ᴏ ᴠᴀ̀ ǫᴜᴀ̂̀ɴ. ɴʜɪ̀ɴ ᴛʜᴀ̂́ʏ ʀᴏ̃ ᴛᴜ̛̀ đᴀ̂̀ᴜ ɢᴏ̂́ɪ ᴠᴀ̀ đᴜ̀ɪ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴏ̂ ᴠᴀ̀ ᴘʜᴀ̂̀ɴ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴏ̂ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ɢɪ̀ ᴄʜᴇ ᴄʜᴀ̆́ɴ”, ᴘʜᴜ̣ ʜᴜʏɴʜ ɴᴀ̀ʏ ʙᴜ̛́ᴄ xᴜ́ᴄ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ.

ᴄᴜ̃ɴɢ ᴛʜᴇᴏ ᴠɪ̣ ᴘʜᴜ̣ ʜᴜʏɴʜ, ᴄʜᴜ̛́ɴɢ ᴋɪᴇ̂́ɴ sᴜ̛̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɴᴀ̀ʏ ɴʜᴀɴʜ ᴄʜᴏ́ɴɢ ǫᴜᴀʏ ʟᴀ̣ɪ ᴄʟɪᴘ ʟᴀ̀ᴍ ʙᴀ̆̀ɴɢ ᴄʜᴜ̛́ɴɢ ᴠᴀ̀ ɢᴏ̣ɪ đɪᴇ̣̂ɴ đᴇ̂́ɴ ᴛʀᴜɴɢ ᴛᴀ̂ᴍ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ᴀɴʜ ɴᴏ̛ɪ ᴄᴏɴ ᴍɪ̀ɴʜ đᴀɴɢ ᴛʜᴇᴏ ʜᴏ̣ᴄ đᴇ̂̉ ᴘʜᴀ̉ɴ ᴀ́ɴʜ. ʜᴀʏ ᴛɪɴ, ᴛʀᴜɴɢ ᴛᴀ̂ᴍ đᴀ̃ ɢᴜ̛̉ɪ ʟᴏ̛̀ɪ xɪɴ ʟᴏ̂̃ɪ ᴛᴏ̛́ɪ ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ, ᴄᴏ̀ɴ ᴘʜɪ́ᴀ ᴄᴏ̂ ɢɪᴀ́ᴏ ᴋɪᴀ đᴀ̃ “ʙɪᴇ̂́ɴ ᴍᴀ̂́ᴛ” ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴍᴏ̣̂ᴛ ʟᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀ̉ɪ ᴛʜɪ́ᴄʜ.

ʜɪᴇ̣̂ɴ đᴏᴀ̣ɴ ᴄʟɪᴘ đᴀɴɢ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄʜɪᴀ sᴇ̉ “ʀᴀ̂̀ɴ ʀᴀ̂̀ɴ” ᴛʀᴇ̂ɴ ᴄᴀ́ᴄ ᴅɪᴇ̂̃ɴ đᴀ̀ɴ ɢᴀ̂ʏ ᴛʀᴀɴʜ ᴄᴀ̃ɪ ᴅᴜ̛̃ ᴅᴏ̣̂ɪ. ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄʜᴏ ʀᴀ̆̀ɴɢ đᴀ̂ʏ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ʟᴀ̀ sᴜ̛̣ ᴄᴏ̂́ ǫᴜᴇ̂ɴ ᴛᴀ̆́ᴛ ᴄᴀᴍᴇʀᴀ ᴋʜɪ ᴅᴀ̣ʏ ʜᴏ̣ᴄ ᴏɴʟɪɴᴇ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴏ̂ ɢɪᴀ́ᴏ.

ᴠᴇ̂̀ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ᴄᴜ̣ ᴛʜᴇ̂̉ ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴠᴀ̂̃ɴ đᴀɴɢ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴅᴀ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ ᴄʜᴜ́ ʏ́, ᴛʜᴇᴏ ᴅᴏ̃ɪ.