Tin Trong Ngày

‘Ủy ban Kiểm tra Trung ương sẽ kiể.m tra toàn diện tới cấp huyện, xã’

Để khắc phục tìn.h trạng “trên nóng dưới lạnh”, trong năm 2018, Ủy ban Kiểm tra Trung ương (UBKTTƯ) sẽ kiểm tra các cấp, xuống cả huyện.

Năm 2017 chứng kiến sự vào c.uộc .m.ạnh m.ẽ, qu.yê’t l.i.ệ.t của ngàn.h kiể.m tra của Đảng. Sau kết luận của UBKTTƯ, hàng loạt cá.n bộ các cấp đã bị k.ỷ lu.ậ.t, đề nghị k.ỷ lu.ậ.t vì những sa.i ph.ạm.

Trả lời PV, ông Hà Quốc Trị, Ủy viên UBKTTƯ cho biết, để có được kết .quả đó, cơ quan ki.ể.m tra. đã triển khai cách làm mới, có thể nói là chưa từng làm trước đây.

Đều ph.a’t h.iện vi ph.ạ.m của các tổ ch.ức đả.ng khi k.iểm tra

– Sự vào cu.ộc r.ốt rá.o, quyê’t l.i.ệ.t của UBKTTƯ năm qua đã đưa ra á.nh s.á.ng nhiều cá nhân, đơn vị m.ắc sa.i ph.ạm.. Xin ông cho biết nh.ững đ.ộ.ng l.ực nhằm cụ thể h.óa hà.nh đ.n.g m.ạn.h m.ẽ để có kế.t quả trên?

Cụ thể, từ Nghị quyê’t Đại hội XII của Đảng, UBKTTƯ đã cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch và giao cho các vụ xây dựng kế hoạc.h để ki.ểm tra với yêu cầu p.hải xá.c định chỉ tiêu cụ thể, trong năm phải kiểm tra được bao nhiêu đả.ng viên, cơ sở đảng khi có dấu h.i.ệu vi p.hạ.m.

Lúc đầu, khi đưa ra Ủy ban, cách làm này còn có nhiều ý kiến băn khoăn và có sự tra.nh luận khá sôi nổi. Một số ý kiến đặt vấn đề tại sao lại làm như thế khi chưa biết rõ dấu hiệu là gì, chưa nhìn thấy rõ dấu hiệu, làm sao có thể xác đị.nh mục tiêu cụ thể, bao nhiêu đảng viên, bao nhiêu t.ổ ch.ức đảng, có cảm giác như m.ột sự .á.p đặt.

Tuy nhiên, cuối cùng qua tra.nh luậ.n, cách làm này cũng đi đến được thống nhất, phải đặt ra chỉ tiê.u, từng đơn vị được giao nhiệm vụ phải cụ thể chỉ tiêu đó. Kết quả vừa rồi đã cho thấy các vụ, đơn vị đều pha.’t hiệ.n vi ph.ạ.m của các tổ c.hức đảng khi tiến h.ành kiểm tra.

Cùng với sự r.áo ri.ết trong chỉ đạo, đôn đốc và việc triển kh.ai tr.iệt để theo chương trình, kế hoạc.h cụ thể của các đơn vị, năm vừa rồi, UBKT đã kiể.m tra 25 đả.ng v.iên và 13 tổ chứ.c đả.ng cấp dưới khi có dấ.u hi.ệu vi ph.ạ.m, pha’t hi.ện và x.ử lý 33 trường hợp.

Có thể khẳng định, việc triển khai Nghị quyê’t trung ương 4 khóa XII về xây dự.ng chỉnh đốn Đảng là định hướng cơ bản, q.ua.n t.rọ.n.g, tạo bước ng.oặt xung quanh việc ban hành các quy định về ki.ể.m tra, gi.a’m sa’t tới việc thể ch.ế h.óa thà.nh chương trình hà.nh đ.ộn.g, tất cả đã có sự c.huyển bi.ến .rất mạ.nh mẽ.

– Thực tế cho thấy nhiều s.ai ph.ạm chỉ được đưa ra ánh s.á.ng khi UBKTTƯ vào cuộc. Tì.nh t.ạng “trên nóng, dưới lạnh” sẽ được x.ử lý ra sao trong thời gian tới, thưa ông?

Như tôi đã nói ở trên, từ sau khi triển khai Nghị quyê’t trung ương 4 khóa XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng đã tạo ra bước ngoặt q.ua.n t.rọ.n.g đối với việc ban hành các quy định về k.iểm tra, gia.’m sa’t.

Để tránh tình. trạ.ng “trên n.óng, dưới lạnh”, UBKTTƯ sẽ ki.ểm tra các cấp, có thể ki.ểm tra một số đơn vị trực thuộc tỉnh như huyện, qua đó rút kin.h nghiệ.m chung trong toàn Đảng để triển khai diện rộng.
Ông Hà Quốc Trị
Kiểm tra đảng viên là nhiệm vụ đã được quy định trong Điều lệ Đảng, nhiệm kỳ nào cũng phải làm và làm thường xuyê.n. Căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ của từng thời kỳ và nhiệm vụ xây d.ựng chỉnh đốn Đảng ở mỗi gi.ai đo.ạn, nhi.ệm vụ cụ thể có những yêu cầu khác nhau.

Thời kỳ sau có thể ki.ểm tra nhiều, thời kỳ trước kiểm tra ít. Không phải không dám ki.ểm t.ra mà vì thực hiện theo yêu cầu. Lúc trước, UBKTTƯ được yêu cầu tập trung vào một số vụ khác bên cạ.nh việc k.iểm tra pha’t hiện dấu h.iệu vi ph.ạ.m theo phân c.ô.ng và chức năng nh.iệm vụ.

Hiện người làm nhiệm vụ ki.ểm tra chỉ hơn 100 biên chế. Với số đối tượng nhiều như thế thì không thể k.iểm tra hết được, do vậy chúng tôi phải lựa chọn, cân nhắc, kiểm tra c.ó trọng tâm, trọng điểm nếu không việc kiểm tra sẽ trở nên tràn lan, thiếu chất lượng.

Phát biểu trên một số diễn đàn, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ c.ô.ng tác kiểm tra thời gian qua còn t.ình tr.ạng “trên nóng, dưới lạnh”, cụ thể là Trung ương đã làm nhưng tỉnh vẫn chưa “động đậy”, nhiều tỉnh còn chưa triển khai.

Do vậy, năm 2018, UBKTTƯ xác định sẽ tăng cư.ờng k.iểm tra có trọng tâm, đ.ối tư.ợng tập trung kiể.m tra vẫn là đả.ng viên và t.ổ ch.ức đả.ng; đảng viên thuộc diện Ban Bí thư, Bộ Chính trị quản lý; tổ ch.ức đả.ng trực thuộc trung ương. Lĩnh vực .kiểm tra vẫn tập trung vào những nội dung dễ pha’t sin.h vi ph.ạ.m như c.ô.ng tác cá.n bộ, quản lý đất đai, đầu tư xây dự.ng cơ bản, tài chính ngân hàng…

Đặc biệt, để trá.nh tìn.h tr.ạng “trên nóng, dưới lạnh”, UBKTTƯ sẽ ki.ểm tra các cấp, có thể k.iểm tra một số đơn vị trực thuộc tỉnh như huyện, qua đó rút k.inh ngh.iệm chung trong toàn Đảng để triển khai diện rộng. Đây sẽ là .nét mới trong hoạt động kiểm tra của năm 2018.

Theo tinh thần chỉ đạo của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TƯ Đảng, thành viên thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm UBKTTƯ Trần Quốc Vượng tại Hội nghị tổng k.ết tha.nh tr.a gia’m sa’t năm 2017, thời gian tới, UBKT các cấp triển khai toàn diện, có hiệu quả các nhiệ.m vụ theo quy định của điều lệ Đảng và nh.iệm vụ cấp trên. Kiểm tra tổ chức đảng và đả.ng viên khi có dấu hiệu vi p.hạ.m.

Đây là nhiệm vụ trọng tâm của UBKT các cấp. Nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc kiể.m t.ra, gia’m sa’t, trước h.ết là lựa chọn đúng đối tượng kiể.m tr.a gia’m sa’t, tập trung vào vấn đề tr.ọng đi.ểm dễ pha’t si.nh vi p.hạ.m: Công tác cá.n bộ, quản lý đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản, tài chính, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước…

Phải nắm chắc tình hì.nh, kịp thời pha’t hiện và quyê’t định ki.ểm tra khi có dấu h.iệu vi ph.ạ.m, không nể n.ang né tr.ánh, qua kiể.m tra phải là.m rõ vi p.h.ạm và quyê’t định t.hi h.ành k.ỷ lu.ậ.t ng.hiêm min.h. Các địa phương, đơn vị chọn vụ việc điển hình để k.iểm t.ra, chỉ đạo thực h.iện đến cùng.

Khi cần thiết, kiể.m tra cách cấp, làm để t.ổ ch.ức đảng c.ấp dưới tin tưở.ng, quyê’t t.âm, đồng lòng thực h.iện trong toàn đảng. Nâng cao tính ch.ủ đ.ộng, đi trước trong c.ô.ng tác k.iểm t.ra gia’m sa’t của Đảng; giải quyê’t dứt đi.ểm đơn thư kh.iếu tại n.ố c.áo của đảng viên và nhân dân.

Giải pha’p ngăn chặ.n tình tr.ạng bổ nhiệm con em lãnh đạo trái quy định

– Hàng loạt cán bộ bị x.ử lý cho thấy c.ô.ng tác cá.n bộ còn nhiều lỗ hổ.ng. Theo ông, có cách gì để “l.ấp” được lỗ h.ổng này?

Qua c.ô.ng tác ki.ểm tra thời gian qua đã pha’t hiện một loạt s.ai ph.ạm liên quan đến việc thực hiện ch.ức trá.ch, nhiệm vụ của c.án bộ, đảng viên. Sau khi UBKTTƯ thực hiện, c.ô.ng bố trên các phương tiện thông tin đại chúng, kết quả cho thấy k.há rõ, từ đó cũng cho thấy rõ ràng c.ô.ng tác c.án bộ còn những h.ạn chế.

Vừa rồi, Ban Tổ chức Trung ương đã tha.m m.ưu giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư có một loạt đổi mới xung quanh việc phân cấp về quả.n lý cá.n b.ộ, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử. Những quy định đó đề xuất các giải pha’p hiệu quả để ngăn chặn tình trạng bổ nhiệm con em lãnh đạo trái quy định, trái thẩ.m quy.ền; quy định về phân c.ô.ng, phân cấp rõ về trá.ch nhi.ệm của người giới thiệu, trá.ch nhiệm của tổ ch.ức đảng thường trực, thường vụ và của cơ quan tha.m m.ưu… Đó là những yếu t.ố tạo nên sự thay đổi căn bản.

Tôi không hy vọng những quy định đó có thể ngăn chặn được tất cả, nhưng những biện pha’p đó sẽ góp phần h.ạn ch.ế dần những tiê.u cự.c trong c.ô.ng tác cán bộ. Cơ chế về c.ô.ng tác cán bộ có liên quan đến rất nhiều cơ quan.

Nói đến c.ô.ng tác cá.n b.ộ có rất nhiều nội dung, từ việc tiếp nhận, luân chuyển, quy hoạch, đi.ều đ.ộng, bổ nhiệ.m, có những khâu thuộc về chủ quan.

Quy định 105 của Bộ Chính trị về phân cấp qu.ản lý, bổ nhiệm, giới thiệu cá.n bộ ứng cử, theo tôi là khá đầy đủ và bài bản, quy định rất rõ về trách. nh.iệm của từng bộ phận để có thể ng.ăn ch.ặn được những bất cập, hạ.n c.hế trong c.ô.ng t.ác c.án bộ mà trước đây chưa hề có quy định cụ thể.

Xin cảm ơn ông.

THeo VTC

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *