Tin Trong Ngày

Quân ủy Trung ương k.ỷ l.uật 58 sĩ quan, quân nhân

Quân ủy Trung ương đã xem xét, thi hành k.ỷ l.u.ậ.t 3 tổ chức đảng và 12 đảng viên; xem xét, thông qua k.ỷ l.u.ậ.t quân đội 58 sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp.

Theo UB Kiểm tra TƯ, từ tháng 11/2016 đến nay, cấp ủy, UB Kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Quân đội đã kiểm tra 3.193 lượt tổ chức đảng và 58.655 lượt đảng viên; gia’m sa’t 39.560 đảng viên, 2.858 tổ chức đảng (trong đó kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 61 tổ chức đảng và 538 đảng viên).

Qua kiểm tra pha’t hiện 36 đảng viên và 31 tổ chức đảng có vi phạm; phải thi hành x,ử lý k.ỷ l.u.ậ.t 17 đảng viên và 4 tổ chức đảng.

Thường vụ Quân ủy Trung ương, cấp ủy, UB Kiểm tra các cấp đã thi hành k.ỷ l.u.ậ.t đối với 708 đảng viên và 41 tổ chức đảng. Trong đó, Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương đã xem xét, thi hành k.ỷ l.u.ậ.t theo thẩm quyền 3 tổ chức đảng và 12 đảng viên; xem xét, thông qua k.ỷ l.u.ậ.t quân đội 58 sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp.

Nội dung vi phạm, chủ yếu vi phạm về k.ỷ l.u.ậ.t trong quân đội; vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ; vi phạm về những điều đảng viên không được làm; đạo đức lối sống; Quy định nêu gương của cán bộ đảng viên, người đứng đầu cấp ủy, chỉ huy, cán bộ chủ trì; l.ạ.m d.ụ.n.g chức vụ, quyền hạn; vi phạm Quy trình trong công tác cán bộ; quản lý và sử dụng đất quốc phòng…

Theo Vietnamnet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *