Tin Trong Ngày

Quan chức phải khắc phục bệnh dối trá, sống hai mặt

Các cấp lãnh đạo, quan chức phải làm gương về đạo đức, tư cách, phẩm chất, phải khắc phục bệ.nh thành tích, sống hai mặt.

Thủ tướng vừa có văn bản trả lời chất vấn của ĐBQH Nguyễn Quốc Hưng (Đoàn TP Hà Nội) về giải pha’p đ.ột ph.á để xây dựng con người Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

Thủ tướng cho biết, Nghị quy.ết Đại hội Đảng lần thứ 12 đã khẳng định vấn đề pha’t triển con người toàn diện là một trong những nhiệm vụ tổng quát của giai đoạn 2016 – 2020. Nhiệm vụ này đòi hỏi sự vào cuộc của các cấp, các ngành, của cả hệ thống chính trị và phải được tiến hành thường xu.yên, liên tục với nhiều giải pha’p đồng bộ, toàn diện, tri.ệt đ.ể.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Khắc phục bệnh đạo đức giả

Trong đó, Thủ tướng nhấn mạnh đến việc cần ch.ấn chỉnh đạo đức xã hội, củng cố niềm tin vào chế độ. Cụ thể, khắc phục b.ệ..nh d.ố.i tr.á, đạo đức giả, nói không đi đôi với làm.

Từ các cấp lãnh đạo, quan chức phải làm gương về đạo đức, tư cách, phẩm chất đến các tầng lớp xã hội phải khắc phục bệnh thành tích, g.iả d.ối, sống hai mặt, củng cố niềm tin vào những mặt tốt đẹp của chế độ XHCN; mọi người đều phải sống và làm việc theo Hiến pha’p và pha’p luật. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tr.a, x.ử lý nghiêm các sa.i phạ.m.

Bên cạnh đó, tăng cường vai trò, trá.ch nhiệm của ngành giáo dục, trường học trong hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa.

Ngành giáo dục cần đổi mới phương pha’p, nội dung hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa, kỹ năng sống theo tinh thần Nghị quyê’t số 29 năm 2013 của BCH TƯ khóa 11 “về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.

Đồng thời, đề nâng cao tr.ách nhiệm của báo chí, thông tin truyền thông trong đấ.u tr.an.h ph.òng và ch.ố.ng suy tho.ái đạo đức, lối sống, báo chí cần định hướng, tạo làn só.ng mạ.nh mẽ trên các phương tiện truyền thông về việc ch.ố.ng suy thoái đạo đức, lối sống; đi đầu trong biểu dương nhân t.ố tíc.h c.ực, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt; pha’t hiện tiê.u cự.c, th.a.m nh.ũ.ng, lãng phí, quan liê.u, t.ệ nạ.n xã hội.

Tuyển dụng, bổ nhiệm theo năng lực

Thủ tướng cũng lưu ý đến việc thực hiện tốt công tác giải quy.ết việc làm, cải thiện, nâng cao đời sống nhân dân, hướng tới mục tiê.u việc làm bền vững, đảm bảo an sinh xã hội cho người lao động; có chính sách thu hút nhân tài; tuyển dụng, đ.á.nh gi.á, đãi ngộ, bổ nhiệm theo năng lực và phẩm chất cá nhân.

Đề cao vai trò giáo dục, cảm hóa của văn học nghệ thuật, hướng con người tới chân, thiện, mỹ. Ph.ấn đ.ấu có những bộ phim, tác phẩm, vở diễn, chương trình nghệ thuật chất lượng cao, góp phần bồi bổ tâm h.ồn, xây dựng nhân cách, giáo dục đạo đức. Phát huy tài năng, tâm huy.ết, tr.ác.h nhiệm, ý thức công dân của đội ngũ văn nghệ sỹ.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả của các thiết chế văn hóa – thể thao, các sinh hoạt văn nghệ, hoạt động cộng đồng, phong trào văn hóa góp phần nâng cao đời sống tinh thần và thể chất của nhân dân.

Lấy môi trường văn hóa lành mạnh, đời sống văn hóa phong phú đẩy lùi ng.uy cơ con người sa vào các tệ.. n.ạn xã hội hay tha hóa về đạo đức, lối sống. Tiếp tục thí điểm thực hiện “Bộ tiêu chí ứn.g x.ử trong gia đình”. Xây dựng và ban hành các bộ tiê.u chí đạo đức, quy tắc ứng x.ử phù hợp với từng lĩnh vực như: du lịch, đào tạo, văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp…

Đồng thời, kiên quy.ết ch.ấn chỉn.h, x.ử lý các v.i p.hạ.m đạo đức trong lĩnh vực văn hoá, nhất là các sai phạ.m trong hoạt động nghệ thuật biểu diễn, bản quy.ền tác giả, mỹ thuật, nhiếp ảnh, điện ảnh, t.ổ chức lễ hội, du lịch, thể dục thể thao, nhất là những h.ành vi bạ.o lự.c, ph.ản cảm, ứng x.ử thiếu văn hóa. Siết c.h.ặ.t quản lý các sản phẩm, dịch vụ văn hóa độc hại.

Thu Hằng

theo vietnamnet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *