Tin Trong Ngày

P̼h̼.̼ẫ̼.̼n̼ ̼n̼ộ̼:̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼.̼á̼.̼n̼.̼h̼ ̼đ̼.̼ậ̼.̼p̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼g̼i̼à̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ữ̼a̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼q̼.̼u̼.̼ỳ̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼c̼ơ̼m̼,̼ ̼c̼.̼ư̼.̼ớ̼p̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼đ̼.̼u̼.̼ổ̼.̼i̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼”̼C̼.̼ú̼.̼t̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼.̼h̼.̼ế̼.̼t̼”̼

̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼g̼i̼á̼p̼ ̼T̼ế̼t̼,̼ ̼2̼ ̼c̼ụ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼á̼i̼ ̼ă̼n̼.̼

̼C̼ụ̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼Q̼u̼ý̼ ̼(̼8̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ụ̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼C̼h̼é̼n̼ ̼(̼8̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼L̼ư̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼O̼a̼i̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼ó̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼h̼ẹ̼p̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼d̼ă̼m̼ ̼m̼2̼,̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼i̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼c̼ò̼n̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼g̼ạ̼c̼h̼ ̼k̼ê̼ ̼l̼ê̼n̼.̼ ̼T̼á̼m̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼2̼ ̼c̼ụ̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼đ̼.̼ẩ̼y̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼d̼ù̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼g̼ả̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼ấ̼m̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼,̼ ̼c̼ụ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ò̼ ̼c̼u̼a̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼ố̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼ụ̼ ̼b̼à̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ó̼i̼ ̼k̼h̼ổ̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ả̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼b̼a̼ ̼t̼r̼a̼i̼,̼ ̼b̼ố̼n̼ ̼g̼á̼i̼.̼ ̼Đ̼ể̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ú̼c̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼b̼ư̼ơ̼n̼ ̼c̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼ư̼ớ̼n̼ ̼đ̼ủ̼ ̼n̼g̼h̼ề̼.̼ ̼”̼C̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼c̼ũ̼ ̼n̼á̼t̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼m̼ư̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼n̼ằ̼m̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼n̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼k̼h̼ô̼ ̼r̼á̼o̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼m̼ư̼a̼ ̼g̼i̼ó̼.̼ ̼B̼ữ̼a̼ ̼n̼o̼ ̼b̼ữ̼a̼ ̼đ̼ó̼i̼,̼ ̼n̼ồ̼i̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼đ̼ộ̼n̼ ̼s̼ắ̼n̼ ̼n̼g̼ô̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ủ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ú̼c̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ữ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ị̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼.̼

̼X̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼,̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ớ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼.̼ ̼R̼ồ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼ ̼g̼ả̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼ớ̼n̼,̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼d̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼d̼ắ̼t̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼ở̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼(̼n̼a̼y̼ ̼l̼à̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼X̼u̼â̼n̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼ạ̼c̼h̼ ̼T̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼”̼,̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼b̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼v̼ợ̼ ̼x̼â̼y̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼x̼u̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼b̼á̼n̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼ở̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼x̼â̼y̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼h̼e̼o̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼d̼ồ̼n̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼b̼a̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼v̼ề̼ ̼ở̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ậ̼m̼ ̼h̼ự̼c̼ ̼h̼ắ̼t̼ ̼h̼ủ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ì̼:̼ ̼“̼B̼a̼o̼ ̼n̼h̼i̼ê̼u̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼b̼a̼ ̼h̼ế̼t̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ì̼”̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼m̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼o̼.̼

̼Ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ả̼,̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼ụ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼b̼è̼o̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼b̼ả̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼ợ̼n̼,̼ ̼c̼à̼y̼ ̼c̼ấ̼y̼ ̼g̼ặ̼t̼ ̼h̼á̼i̼,̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼u̼ộ̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼i̼ế̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼ă̼n̼.̼ ̼“̼Ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼c̼.̼ú̼t̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼i̼”̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼ ̼l̼ù̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼b̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼ở̼ ̼c̼ù̼n̼g̼.̼ ̼V̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ụ̼ ̼đ̼à̼n̼h̼ ̼l̼ẳ̼n̼g̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼ ̼ô̼m̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼v̼ả̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼b̼a̼.̼“̼Ô̼n̼g̼ ̼c̼ả̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼ế̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼g̼ì̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼ế̼?̼”̼,̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ố̼n̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼.̼

̼B̼ữ̼a̼ ̼ă̼n̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼k̼í̼n̼h̼ ̼m̼ờ̼i̼…̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼â̼u̼:̼ ̼“̼M̼ờ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ơ̼m̼,̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ơ̼m̼”̼.̼ ̼N̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼h̼ị̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼g̼ã̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼b̼a̼ ̼g̼i̼ơ̼ ̼t̼a̼y̼ ̼đ̼.̼ấ̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼v̼á̼c̼ ̼d̼.̼a̼o̼ ̼k̼.̼ề̼ ̼c̼.̼ổ̼ ̼b̼ố̼ ̼x̼u̼a̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼:̼ ̼“̼B̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼m̼à̼y̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼a̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼.̼á̼t̼ ̼d̼.̼a̼o̼ ̼b̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼”̼.̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼l̼ủ̼i̼ ̼t̼h̼ủ̼i̼ ̼ô̼m̼ ̼m̼ớ̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼ ̼r̼á̼c̼h̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼g̼ã̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ố̼:̼ ̼“̼C̼ò̼n̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼.̼ậ̼p̼ ̼c̼h̼.̼ế̼t̼”̼.̼

̼V̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼i̼ề̼m̼ ̼h̼i̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼.̼ ̼B̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼ở̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼à̼i̼ ̼h̼ô̼m̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ụ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼x̼á̼c̼ ̼á̼o̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼n̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ự̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ụ̼ ̼l̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼n̼g̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼n̼à̼o̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼đ̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ù̼a̼.̼

̼T̼á̼m̼ ̼m̼ư̼ơ̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼v̼ấ̼t̼ ̼v̼ả̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼ụ̼n̼g̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼à̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ụ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ả̼y̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ế̼u̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼l̼ự̼c̼,̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼i̼ế̼n̼g̼ ̼v̼á̼n̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼á̼o̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼.̼ế̼t̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼3̼ ̼b̼a̼o̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼đ̼ự̼n̼g̼ ̼l̼á̼ ̼k̼h̼ô̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼u̼n̼ ̼n̼ấ̼u̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼i̼ ̼b̼á̼t̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼i̼ế̼u̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼i̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ụ̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼á̼i̼ ̼“̼t̼ổ̼ ̼ấ̼m̼”̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼đ̼ờ̼i̼.̼

̼“̼M̼ấ̼y̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼M̼a̼i̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼ạ̼i̼ ̼B̼à̼ ̼N̼h̼à̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼ở̼ ̼C̼ố̼ ̼Đ̼ụ̼n̼g̼ ̼(̼đ̼ề̼u̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼ờ̼)̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼ú̼t̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼L̼ư̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼h̼ô̼i̼”̼,̼ ̼b̼à̼ ̼l̼ã̼o̼ ̼n̼h̼ẩ̼m̼ ̼đ̼ế̼m̼.̼

̼B̼a̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ụ̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼ể̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼l̼ã̼o̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼k̼h̼á̼ ̼g̼i̼ả̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ô̼ ̼ú̼t̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼“̼r̼ớ̼t̼ ̼m̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ơ̼i̼”̼.̼ ̼C̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼g̼i̼à̼u̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼c̼ỡ̼ ̼n̼à̼o̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ó̼ ̼n̼g̼à̼n̼g̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼ọ̼a̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼m̼u̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼,̼ ̼T̼ế̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼m̼a̼y̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ú̼i̼ ̼k̼ẹ̼o̼ ̼c̼á̼i̼ ̼b̼á̼n̼h̼.̼ ̼R̼i̼ê̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ú̼t̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼g̼i̼à̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼g̼h̼é̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼q̼u̼á̼,̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼g̼ì̼ ̼l̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼g̼i̼à̼.̼

̼P̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼ộ̼ ̼h̼ơ̼n̼,̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼c̼ụ̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼à̼o̼ ̼r̼u̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ấ̼y̼ ̼l̼ú̼a̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼h̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼r̼.̼a̼n̼h̼ ̼c̼.̼ư̼ớ̼p̼.̼ ̼Đ̼ã̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼ú̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼g̼i̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼u̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ả̼ ̼v̼á̼c̼ ̼c̼u̼ố̼c̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼à̼m̼ ̼h̼ộ̼ ̼v̼ì̼ ̼“̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼r̼u̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼a̼o̼,̼ ̼m̼à̼y̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼”̼.̼ ̼“̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ô̼i̼.̼ ̼Ở̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼ọ̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼,̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ả̼”̼,̼ ̼c̼ụ̼ ̼b̼à̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼2̼ ̼b̼à̼ ̼c̼ụ̼,̼ ̼c̼ư̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼b̼à̼y̼ ̼t̼ỏ̼ ̼s̼ự̼ ̼p̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼ộ̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ô̼ ̼ơ̼n̼.̼

̼E̼l̼i̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼à̼y̼ ̼t̼ỏ̼:̼ ̼”̼H̼a̼i̼ ̼c̼ụ̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼v̼ô̼ ̼p̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼.̼ ̼Đ̼ạ̼o̼ ̼h̼i̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼ể̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼ẻ̼ ̼h̼è̼n̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ở̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼v̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼c̼a̼o̼ ̼h̼a̼y̼ ̼t̼h̼ấ̼p̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ố̼t̼ ̼ở̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼h̼ả̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼m̼à̼ ̼t̼h̼ô̼i̼.̼ ̼Đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼á̼o̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼ụ̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼ụ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼?̼ ̼C̼á̼c̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼ơ̼i̼ ̼h̼ã̼y̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼ụ̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼ụ̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼i̼ ̼T̼ế̼t̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼đ̼ủ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼h̼é̼”̼.̼

̼N̼g̼ô̼ ̼A̼n̼h̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼:̼ ̼”̼Đ̼ú̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼,̼ ̼l̼ũ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼t̼r̼.̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼r̼.̼ị̼.̼ ̼B̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼d̼ứ̼t̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼n̼o̼m̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼b̼ị̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼b̼á̼o̼ ̼s̼ớ̼m̼.̼ ̼M̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼a̼u̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼h̼ắ̼t̼ ̼h̼ủ̼i̼,̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼ ̼l̼à̼ ̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼k̼h̼ổ̼”̼.̼

̼T̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼C̼h̼u̼ ̼p̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼ộ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼é̼m̼:̼ ̼”̼T̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼ở̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼g̼à̼y̼.̼ ̼T̼h̼ậ̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼”̼c̼o̼n̼”̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ấ̼n̼ ̼á̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼”̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ọ̼.̼ ̼T̼r̼ă̼m̼ ̼c̼á̼i̼ ̼t̼ộ̼i̼i̼,̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ế̼u̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼”̼.̼