Tin Trong Ngày

Nữ đại biểu hỏi thẳng: Chính phủ có k.ỷ luật Bộ trưởng bộ GD&ĐT và bộ GTVT?

Chỉ ra những hạn chế trong c.ô.ng tác phòng ch.á.y ch.ữa ch.á.y, nữ đại biểu Ngô Thị Minh đoàn Quảng Ninh đã đặt câu hỏi rằng, Chính phủ có xem xe’t kiểm điểm hoặc k.ỷ l.u.ật những người đứng đầu hai bộ này hay không?Ngày 13/11, Quốc hội tiếp tục chương trình làm việc của mình với việc thảo luận về việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng ch.á.y, chữa ch.á.y giai đoạn 2014-2018.

Trong phần phát biểu của mình, đại biểu Ngô Thị Minh cho rằng, để x.ả.y ra những l.ỏ.ng lẻo trong c.ô.ng tác thời gian vừa qua có trách nhiệm của người đứng đầu của các bộ, ng.à.nh trong chỉ đạo việc ban hành các văn bản để hướng dẫn ngành dọc thực thi nhiệm vụ ở các địa phương trong c.ô.ng tác ph.ố.i hợp rõ đầu mối ph.ố.i hợp để thực thi nhiệm vụ là một c.ô.ng việc rất q.u.an tr.ọ.ng và đặc biệt q.u.an tr.ọ.ng.

Đại biểu Ngô Thị Minh.

Đây cũng là khâu yếu không chỉ trong lĩnh vực phòng ch.á.y, ch.ữa ch.á.y. Tuy nhiên, trong c.ô.ng tác ph.òng ch.á.y, chữa ch.á.y thì những hạn chế g.ây h.ậu quả ảnh hưởng trực tiếp đến tính m.ạ.ng và tài sản của nhân dân thì dễ nhận biết hơn trong các lĩnh vực khác như giáo d ụ.c, y tế, văn hóa, thể d.ụ c, thể thao.

“Qua giám s á.t đã chỉ ra là bộ Giao thông vận tải cũng chưa đưa nội dung thời lượng giảng dạy kiến thức về phòng ch.á.y, chữa ch.á.y vào chương trình đào tạo lái xe theo quy định của Luật Phòng ch.á.y và chữa ch.á.y, bộ Giáo d.ụ c và Đào tạo cũng chưa ban hành văn bản quy định về lồng ghép kiến thức, kỹ năng phòng ch.á.y, chữa ch.á.y vào chương trình giảng dạy và hoạt động ngoại khóa trong nhà trường và các cơ sở giáo d ụ.c khác”, nữ đại biểu chỉ ra điểm hạn chế.

Từ đó, bà đặt câu hỏi: “Vậy, thì Chính phủ có xem xe’t kiểm điểm hoặc k.ỷ luật những người đứng đầu hai bộ này hay không? hoặc các bộ này có xem xét k.ỷ l.u.ật những ca’n bộ được giao nhiệm vụ mà không làm hay không?”.

Rồi từ đó, đại biểu Lê Thị Minh đề nghị Chính phủ cũng chỉ đạo các bộ, ngành Trung ương và chính quyền các địa phương thường x.u.yên rà soát nhiệm vụ và liên tục khắc phục những tình tr.ạ.ng nể nang, né tra’nh, bảo vệ nhau không vì dân, vô cảm với cuộc sống của người dân và đẩy kiến nghị chính đáng của người dân thành những nhóm yếu thế đơn lẻ th.ất v.ọ.ng và thiếu niềm tin vào chế đ.ộ khi họ kiến nghị quá nhiều.

Đây cũng là nguyên nhân cơ bản th.ủ ti.ê.u các tinh thần góp ý xây dựng đầy trách nhiệm của không ít người dân. Đối với những vụ ch.á.y đã x.ảy ra thì tôi xin kiến nghị với Chính phủ cần đẩy mạnh c.ô.ng tác điều tra và làm rõ nguyên nhân của từng vụ ch.á.y để có biện pháp x.ử lý ngh.i.ê.m kh.ắ.c, đủ độ r.ă.n đ.e với những trường hợp có vi ph.ạ.m về quy định phòng ch.á.y, ch.ữa ch.á.y, đặc biệt với những cơ sở vi ph.ạ.m ngh.i.ê.m tr.ọ.ng về sự an toàn g.ây ch.á.y lớn hoặc có ng.u.y cơ ch.á.y lớn mà không đưa ra các biện pháp ứng phó làm thiệt hại hoặc đ.e d.ọ.a g.ây th.i.ệt h.ại đến tính m.ạ.ng, tài sản của nhân dân.

Theo Người đưa tin