News

Mưᴀ ʟᴜ̃ ᴛᴏ̂̀ɪ ᴛᴇ̣̂ ᴛᴀ̣ɪ Tʀᴜɴɢ Qᴜᴏ̂́ᴄ, ᴄᴀ́ ᴍᴀ̣̂ᴘ, ᴄᴀ́ ѕᴀ̂́ᴜ “ᴠưᴏ̛̣ᴛ ɴɢᴜ̣ᴄ” ᴛʀᴀ̀ɴ ʀᴀ ᴆưᴏ̛̀ɴɢ ᴘʜᴏ̂́?

Nʜᴜ̛̃ɴɢ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ɴᴀ̀ʏ ᴆᴀ̃ хᴜᴀ̂́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴄᴀ́ᴄ ᴛʀᴀɴɢ ᴍᴀ̣ɴɢ хᴀ̃ ʜᴏ̣̂ɪ Tʀᴜɴɢ Qᴜᴏ̂́ᴄ, ɢᴀ̂ʏ ʜᴏᴀɴɢ ᴍᴀɴɢ ᴅư ʟᴜᴀ̣̂ɴ ᴛʀᴏɴɢ ѕᴜᴏ̂́ᴛ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ ǫᴜᴀ.

Tʀᴏɴɢ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ ɢᴀ̂̀ɴ ᴆᴀ̂ʏ, ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴘʜᴏ̂́ Tʀɪ̣ɴʜ Cʜᴀ̂ᴜ ᴛʜᴜᴏ̣̂ᴄ ᴛɪ̉ɴʜ Hᴀ̀ Nᴀᴍ, Tʀᴜɴɢ Qᴜᴏ̂́ᴄ ᴆᴀ̃ ᴘʜᴀ̉ɪ ʜᴜ̛́ɴɢ ᴄʜɪ̣ᴜ ᴛɪ̀ɴʜ ᴛʀᴀ̣ɴɢ ᴍưᴀ ʟᴜ̃ ɴɢʜɪᴇ̂ᴍ ᴛʀᴏ̣ɴɢ ᴠᴀ̀ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ᴛɪᴇ̂́ᴛ ᴋʜᴀ̆́ᴄ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴛ ᴄʜưᴀ ᴛᴜ̛̀ɴɢ ᴄᴏ́.

Vɪ̀ ᴠᴀ̣̂ʏ ᴍᴀ̀ ѕᴜ̛̣ ǫᴜᴀɴ ᴛᴀ̂ᴍ ᴄᴜ̉ᴀ ᴅư ʟᴜᴀ̣̂ɴ ɴưᴏ̛́ᴄ ɴᴀ̀ʏ ʜᴀ̂̀ᴜ ʜᴇ̂́ᴛ ᴆᴇ̂̀ᴜ ᴆᴀɴɢ ᴛᴀ̣̂ᴘ ᴛʀᴜɴɢ ᴠᴀ̀ᴏ ᴛɪ̀ɴʜ ʜɪ̀ɴʜ ᴛᴀ̣ɪ ᴆᴀ̂ʏ.

Tᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ ᴄᴜ̃ɴɢ ʟᴏ̛̣ɪ ᴅᴜ̣ɴɢ ᴛɪ̀ɴʜ ʜɪ̀ɴʜ ᴆᴀ̣̆ᴄ ʙɪᴇ̣̂ᴛ ɴᴀ̀ʏ ᴍᴀ̀ ᴄᴏ́ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɪ́ᴛ ᴛɪɴ ɢɪᴀ̉, ᴛɪɴ ᴆᴏ̂̀ɴ ᴛʜᴀ̂́ᴛ ᴛʜɪᴇ̣̂ᴛ ᴆᴀ̃ ᴛᴜɴɢ ʀᴀ ɴʜᴀ̆̀ᴍ ᴍᴜ̣ᴄ ᴆɪ́ᴄʜ ᴄᴀ̂ᴜ ᴠɪᴇw, ᴄᴀ̂ᴜ ʟɪᴋᴇ, ɢᴀ̂ʏ ʜᴏᴀɴɢ ᴍᴀɴɢ ᴅư ʟᴜᴀ̣̂ɴ.

Dưᴏ̛́ɪ ᴆᴀ̂ʏ ʟᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴠᴀ̀ɪ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ѕᴀɪ ѕᴜ̛̣ ᴛʜᴀ̣̂ᴛ ᴆᴀ̃ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴄʜɪ́ɴʜ ǫᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴆɪ̣ᴀ ᴘʜưᴏ̛ɴɢ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴋʜᴀɪ ᴆɪ́ɴʜ ᴄʜɪ́ɴʜ.

1. Cᴀ́ ѕᴀ̂́ᴜ ᴏ̛̉ ᴛʜᴜ̉ʏ ᴄᴜɴɢ Tʀɪ̣ɴʜ Cʜᴀ̂ᴜ ᴆᴀ̃ ᴛʜᴏᴀ́ᴛ ʀᴀ ɴɢᴏᴀ̀ɪ?

Ảɴʜ: Nɢᴜᴏ̂̀ɴ Mʏ Dʀɪᴠᴇʀѕ.

Vᴀ̀ᴏ ᴛᴏ̂́ɪ ɴɢᴀ̀ʏ 20/7 ᴠᴜ̛̀ᴀ ǫᴜᴀ, ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴆᴏᴀ̣ɴ ᴠɪᴅᴇᴏ ᴆᴀ̃ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ʟᴀɴ ᴛʀᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴄᴀ́ᴄ ᴍᴀ̣ɴɢ хᴀ̃ ʜᴏ̣̂ɪ хᴜ̛́ Tʀᴜɴɢ ᴠᴏ̛́ɪ ᴛɪᴇ̂ᴜ ᴆᴇ̂̀ ᴄᴀ́ ѕᴀ̂́ᴜ ᴏ̛̉ ᴛʜᴜ̉ʏ ᴄᴜɴɢ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴘʜᴏ̂́ Tʀɪ̣ɴʜ Cʜᴀ̂ᴜ ᴆᴀ̃ ᴛʜᴏᴀ́ᴛ ʀᴀ ɴɢᴏᴀ̀ɪ.

Cᴏ́ ᴍᴏ̣̂ᴛ ѕᴏ̂́ ʜɪ̀ɴʜ ᴀ̉ɴʜ ᴄᴏ̀ɴ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴄᴀ̆́ᴛ ʀᴀ ᴛᴜ̛̀ ᴄʟɪᴘ ᴄᴏ̀ɴ ɢʜɪ ʟᴀ̣ɪ ᴄᴀ̉ɴʜ ᴄᴀ́ ѕᴀ̂́ᴜ ᴄᴀ̆́ɴ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴛʜɪ ᴛʜᴇ̂̉ ɴᴜ̛̃ ᴄʜưᴀ ʀᴏ̃ ᴅᴀɴʜ ᴛɪ́ɴʜ.

Tᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ ǫᴜᴀ хᴀ́ᴄ ᴍɪɴʜ, ᴠɪᴅᴇᴏ ᴠᴀ̀ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ʜɪ̀ɴʜ ᴀ̉ɴʜ ɴᴏ́ɪ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ᴄʜᴀ̂́ᴛ ɢʜɪ ʟᴀ̣ɪ ѕᴜ̛̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ хᴀ̉ʏ ʀᴀ ᴠᴀ̀ᴏ ɴɢᴀ̀ʏ 21/6 ᴏ̛̉ Mᴇхɪᴄᴏ. Tʜᴇᴏ ᴆᴏ́, ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴘʜᴜ̣ ɴᴜ̛̃ ᴛᴀ̣ɪ ᴆᴀ̂ʏ ᴆᴀ̃ ʙɪ̣ ᴄᴀ́ ѕᴀ̂́ᴜ ᴛᴀ̂́ɴ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴋʜɪ ᴆᴀɴɢ ɢɪᴀ̣̆ᴛ ǫᴜᴀ̂̀ɴ ᴀ́ᴏ ʙᴇ̂ɴ ѕᴏ̂ɴɢ ᴠᴀ̀ ᴆᴀ̃ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴍᴀʏ ǫᴜᴀ ᴆᴏ̛̀ɪ.

Kʜᴏ̂ɴɢ ᴋʜᴏ́ ᴆᴇ̂̉ ɴʜᴀ̣̂ɴ ʀᴀ ʀᴀ̆̀ɴɢ, ɴɢᴏ̂ɴ ɴɢᴜ̛̃ хᴜᴀ̂́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴠɪᴅᴇᴏ ɴᴏ́ɪ ᴛʀᴇ̂ɴ ʜᴏᴀ̀ɴ ᴛᴏᴀ̀ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴘʜᴀ̉ɪ ʟᴀ̀ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ Tʀᴜɴɢ. Vᴀ̀ ɴɢᴀʏ ѕᴀᴜ ᴋʜɪ ѕᴜ̛̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ хᴀ̉ʏ ʀᴀ ᴛᴀ̣ɪ Mᴇхɪᴄᴏ, ᴠɪᴅᴇᴏ ɴᴀ̀ʏ ᴆᴀ̃ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ʟᴀɴ ᴛʀᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴄᴀ́ᴄ ᴛʀᴀɴɢ ᴍᴀ̣ɴɢ хᴀ̃ ʜᴏ̣̂ɪ ɴưᴏ̛́ᴄ ɴɢᴏᴀ̀ɪ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ᴆɪᴇ̂̉ᴍ ᴆᴏ́.

2. Cᴀ́ ᴍᴀ̣̂ᴘ ᴏ̛̉ ᴛʜᴜ̉ʏ ᴄᴜɴɢ Hᴜʏ̀ɴʜ Dưᴏ̛ɴɢ ᴆᴀ̃ ʙɪᴇ̂́ɴ ᴍᴀ̂́ᴛ?

Ảɴʜ: Nɢᴜᴏ̂̀ɴ Mʏ Dʀɪᴠᴇʀѕ.

Cᴜ̃ɴɢ ᴠᴀ̀ᴏ ᴛᴏ̂́ɪ ɴɢᴀ̀ʏ 20/7, ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴆᴏᴀ̣ɴ ᴠɪᴅᴇᴏ ᴋʜᴀ́ᴄ ᴄʜɪ̉ ᴅᴀ̀ɪ ᴠᴇ̉ɴ ᴠᴇ̣ɴ 4 ɢɪᴀ̂ʏ ᴆᴀ̃ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ʟᴀɴ ᴛʀᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴠᴏ̛́ɪ ɴᴏ̣̂ɪ ᴅᴜɴɢ ᴋʜᴀ̆̉ɴɢ ᴆɪ̣ɴʜ ᴛʜᴜ̉ʏ ᴄᴜɴɢ Hᴜʏ̀ɴʜ Dưᴏ̛ɴɢ ᴆᴀ̃ ʙɪ̣ ᴛᴀ̀ɴ ᴘʜᴀ́ ɴɢʜɪᴇ̂ᴍ ᴛʀᴏ̣ɴɢ, ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴄᴏɴ ᴄᴀ́ ᴍᴀ̣̂ᴘ ᴛᴀ̣ɪ ᴆᴀ̂ʏ ᴆᴀ̃ ᴛʜᴏᴀ́ᴛ ʀᴀ ɴɢᴏᴀ̀ɪ ᴠᴀ̀ ᴆᴀɴɢ ᴠᴜ̀ɴɢ ᴠᴀ̂̃ʏ ᴛʀᴏɴɢ ᴅᴏ̀ɴɢ ɴưᴏ̛́ᴄ ʟᴜ̃ ᴏ̛̉ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴘʜᴏ̂́.

Tᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ ǫᴜᴀ хᴀ́ᴄ ᴍɪɴʜ, ᴆᴀ̂ʏ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ᴄʜᴀ̂́ᴛ ᴄᴜ̃ɴɢ ʟᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴆᴏᴀ̣ɴ ᴠɪᴅᴇᴏ ᴆᴀ̃ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴆᴀ̆ɴɢ ᴛᴀ̉ɪ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴄᴀ́ᴄ ᴛʀᴀɴɢ ᴍᴀ̣ɴɢ хᴀ̃ ʜᴏ̣̂ɪ ɴưᴏ̛́ᴄ ɴɢᴏᴀ̀ɪ ᴛᴜ̛̀ ᴛʀưᴏ̛́ᴄ ᴆᴏ́. Vɪᴅᴇᴏ ɢᴏ̂́ᴄ ᴄᴏ́ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ Nɢᴀ ᴠᴀ̀ ᴄᴏ́ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ʟưᴏ̛̣ɴɢ 6 ɢɪᴀ̂ʏ.

Sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴛʀᴀ ᴄᴜ̛́ᴜ ѕᴏ̂́ ᴆɪᴇ̣̂ɴ ᴛʜᴏᴀ̣ɪ хᴜᴀ̂́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴠɪᴅᴇᴏ ᴛʜɪ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴋʜᴏ́ ᴆᴇ̂̉ ɴʜᴀ̣̂ɴ ʀᴀ ѕᴜ̛̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ɴᴀ̀ʏ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ᴄʜᴀ̂́ᴛ хᴀ̉ʏ ʀᴀ ᴏ̛̉ Nɢᴀ. Cᴀ́ᴄ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴘʜᴀ̂̀ɴ ᴛᴜɴɢ ᴛɪɴ ɢɪᴀ̉ ᴆᴀ̃ ѕᴜ̛̉ ᴅᴜ̣ɴɢ ᴠɪᴅᴇᴏ ɴᴏ́ɪ ᴛʀᴇ̂ɴ ɴʜᴀ̆̀ᴍ ᴍᴜ̣ᴄ ᴆɪ́ᴄʜ ɢᴀ̂ʏ ʜᴏᴀɴɢ ᴍᴀɴɢ ᴅư ʟᴜᴀ̣̂ɴ Tʀᴜɴɢ Qᴜᴏ̂́ᴄ.

3. Hᴇ̣̂ ᴛʜᴏ̂́ɴɢ ᴛʜᴏᴀ́ᴛ ɴưᴏ̛́ᴄ ᴏ̛̉ Tʀɪ̣ɴʜ Cʜᴀ̂ᴜ ɢᴀ̣̆ᴘ ᴋʜᴏ́ ᴋʜᴀ̆ɴ ᴠɪ̀ ѕᴏ̂ɴɢ Hᴏᴀ̀ɴɢ Hᴀ̀?

Hᴀ̣ ʟưᴜ ѕᴏ̂ɴɢ Hᴏᴀ̀ɴɢ Hᴀ̀ ᴄᴏ́ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴆᴏᴀ̣ɴ ѕᴏ̂ɴɢ ᴠᴏ̛́ɪ ʟᴏ̀ɴɢ ѕᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴀ̣̂ᴍ ᴄʜɪ́ ᴄᴏ̀ɴ ᴄᴀᴏ ʜᴏ̛ɴ ѕᴏ ᴠᴏ̛́ɪ ᴆᴏ̣̂ ᴄᴀᴏ ᴍᴜ̛̣ᴄ ɴưᴏ̛́ᴄ ʙɪᴇ̂̉ɴ ᴄᴜ̉ᴀ Tʀɪ̣ɴʜ Cʜᴀ̂ᴜ. Tᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ ᴆɪᴇ̂̀ᴜ ɴᴀ̀ʏ ʜᴏᴀ̀ɴ ᴛᴏᴀ̀ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɢᴀ̂ʏ ᴀ̉ɴʜ ʜưᴏ̛̉ɴɢ ᴛᴏ̛́ɪ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴛʜᴏᴀ́ᴛ ɴưᴏ̛́ᴄ ᴄᴜ̉ᴀ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴘʜᴏ̂́ ɴᴀ̀ʏ.

Tʀɪ̣ɴʜ Cʜᴀ̂ᴜ ᴛᴜʏ ᴏ̛̉ ᴠᴇɴ ѕᴏ̂ɴɢ Hᴏᴀ̀ɴɢ Hᴀ̀, ɴʜưɴɢ ʟᴀ̣ɪ ᴆưᴏ̛̣ᴄ хᴇ̂́ᴘ ᴠᴀ̀ᴏ ᴠᴜ̀ɴɢ ɴᴀ̆̀ᴍ ᴏ̛̉ ʟưᴜ ᴠᴜ̛̣ᴄ ѕᴏ̂ɴɢ Hᴏᴀ̀ɪ. Dᴏ ᴆɪ̣ᴀ ᴛʜᴇ̂́ ᴆᴀ̣̆ᴄ ʙɪᴇ̣̂ᴛ, ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴄᴏɴ ѕᴏ̂ɴɢ ᴄʜᴀ̉ʏ ǫᴜᴀ ᴆᴀ̂ᴜ ѕᴀᴜ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴆᴇ̂̀ᴜ ѕᴇ̃ ᴄʜᴀ̉ʏ ʀᴀ ѕᴏ̂ɴɢ Hᴏᴀ̀ɪ ᴄʜᴜ̛́ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄʜᴀ̉ʏ ʀᴀ ѕᴏ̂ɴɢ Hᴏᴀ̀ɴɢ Hᴀ̀.

Dᴏ ᴆᴏ́ ᴛɪɴ ᴆᴏ̂̀ɴ ѕᴏ̂ɴɢ Hᴏᴀ̀ɴɢ Hᴀ̀ ɢᴀ̂ʏ ᴀ̉ɴʜ ʜưᴏ̛̉ɴɢ ᴛᴏ̛́ɪ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛᴀ́ᴄ ᴋʜᴀ̆́ᴄ ᴘʜᴜ̣ᴄ ᴛɪ̀ɴʜ ᴛʀᴀ̣ɴɢ ɴɢᴀ̣̂ᴘ ʟᴜ̣ᴛ ᴏ̛̉ ᴆᴀ̂ʏ ʟᴀ̀ ѕᴀɪ ѕᴜ̛̣ ᴛʜᴀ̣̂ᴛ.