Tin Trong Ngày

Donald Trump đóng băng tài sản 7.000 quan chức tha.m nhũ.ng, tr.ục xuất 330.000 du học sinh Trung Quốc

Theo một số nguồn tin chưa được kiểm chứng, ngoài việc mạnh tay với Trung Quốc trên biển Đông, TT Trump đã lên kế hoạch thúc đẩy mạnh nhữ.ng độ.ng t.hái trừng phạt đối với Bắc Kinh. Theo tiết lộ mới đây nhất, vị tổng thống nước Mỹ sẽ có những hà.nh động cứ.ng rắn với qu.a.n th.am Trung Quốc đang l.ẩ.n tr.ố.n và các du học sinh Trung Quốc tại nước này..

Theo cá.o bu.ộ.c của TT Trump thì “gầ.n như mọi sinh viên Trung Quốc đến đất nước Mỹ đều là một gi.á.n đi.ệ.p.

Thậm chí, vị Tổng thống Mỹ khẳng định, “Trung Quốc thu thập và kh.a.i. th.á.c dữ liệu ở mức đ.ộ chưa từng thấy. “Trung Quốc đang xây dựng quân đội m.ạn.h và được tài trợ tốt nhất trên thế giới, sau quân đội của chúng ta. Kho v.ũ kh.í .hạt n.h.â.n của họ được t.ăng cườ.ng và đa d.ạng hóa. Một phần sự bành trướng kinh tế và hiện đại hóa quân sự của Trung Quốc có được nhờ họ tiếp cậ.n được nền kinh tế sáng tạo của Mỹ – bao gồm các trường đại học đẳ.ng c.ấ.p thế giới của Mỹ.”

Chính vì vậy, Trump sẽ x.em x.ét đề nghị của Cố vấn cấp cao về chính sách nh.ập cư – Stephen Miller về việc ng.ừng cấp visa cho du học sinh Trung Quốc và tr.ụ.c xu.ất hơn 330 000 du học sinh Trung Quốc giai đoạn 2016 -2017 về nư.ớc.

Bên cạnh đó, theo một số tin tức ngoài lề ti.ế.t l.ộ. Tổng thống Trump có thể công bố d.a.nh tí.nh và tr.ục xu.ất 7.000 qua.n ch.ức th.a.m nh.ũ.ng của Trung Quốc đang l.ẩn khu.ấ.t tại Mỹ. Tài sản của các qua.n ch.ức này sẽ bị đón.g b.ăng tại Mỹ. Thậm chí, công bố da.nh tín.h và tr.ục xu.ất 1,180 triệu thân nhân của các qu.an chứ.c liên quan đến th.a.m nh.ũ.ng đan.g bị k.t á.n t.ù tại Trung Quốc hoặc tr.ố.n tr.á.n.h ở các quốc gia khác. Toàn b.ộ tà.n sản bị đón.g băng tại Mỹ

Mạnh tay hơn, Chính quyền ông Trump cũng đ.ang xem xét tới việc đóng băng tài khoản và niêm phong tài sản của tất cả các nhân sự là cán bộ trong bộ máy h.ành chính, ĐCS TQ mở và mua sắm tại Mỹ; đó.ng bă.ng tài khoản và ni.êm pho.ng toàn bộ tài sản của DNNN TQ tại Mỹ.

Đặc biệt, sau c.á.o bu.ộ.c Trung Quốc can thiệp vào cu.ộ.c b.ầu cử tại Mỹ, mới đây Tòa tứ g.iác đ.ã c.á.o bu.ộ.c có người đã gử.i b.ức th.ư tẩ.m ch.ất cự.c đ.ộc Ricin để á.m s.á..t Tổng thống Trump. Trước c.á.o bu..ộc đó, Trung Quốc đã có hà.nh độ.ng lạ lùn.g là yêu cầu các l.ưu họ.c sinh nước này b.uộ.c p.h.ải rời Mỹ ngay lậ.p t.ứ.c.

Theo Tinnuocmy