Tin Trong Ngày

Đᴀ̣ɪ đᴜ̛́ᴄ ᴛʜɪ́ᴄʜ ᴛʀɪ́ ʜᴏ̣̂ ɢɪᴇ̂́ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ, ᴘʜɪ ᴛᴀɴɢ xᴀ́ᴄ ᴛᴜ̛̀ɴɢ ʙɪ̣ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ɴʜᴀ̣̂ᴜ ᴠᴏ̛́ɪ ᴍᴏ̣̂ᴛ đᴏ̂ɪ ɴᴀᴍ ɴᴜ̛̃

ʙɪ̣ ᴄᴀɴ ᴠᴏ̃ ᴠɪᴇ̂́ᴛ Đᴀ̣ᴛ, ᴛᴜ̛́ᴄ Đᴀ̣ɪ đᴜ̛́ᴄ ᴛʜɪ́ᴄʜ ᴛʀɪ́ ʜᴏ̣̂, ᴛʀᴏɴɢ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ ǫᴜᴀ̉ɴ ʟʏ́ ɴɪᴇ̣̂ᴍ ᴘʜᴀ̣̂ᴛ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴅᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ʟᴇ̣̂ Đᴏ̂ɴɢ, ᴛᴜ̛̀ɴɢ ʙɪ̣ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴀ̆ɴ ɴʜᴀ̣̂ᴜ ᴠᴏ̛́ɪ ᴍᴏ̣̂ᴛ đᴏ̂ɪ ɴᴀᴍ ɴᴜ̛̃ ᴛʀᴏɴɢ ᴄʜᴜ̀ᴀ.


ɴɪᴇ̣̂ᴍ ᴘʜᴀ̣̂ᴛ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴅᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ʟᴇ̣̂ Đᴏ̂ɴɢ, ɴᴏ̛ɪ ᴏ̂ɴɢ Đᴀ̣ᴛ ᴛᴜ ʜᴀ̀ɴʜ

ʟɪᴇ̂ɴ ǫᴜᴀɴ đᴇ̂́ɴ ᴠᴜ̣ ᴀ́ɴ “ɢɪᴇ̂́ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ” xᴀ̉ʏ ʀᴀ ᴛᴀ̣ɪ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ ᴘʜᴏɴɢ, ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴛɪ̉ɴʜ ǫᴜᴀ̉ɴɢ ᴛʀɪ̣ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ đᴀ̃ ᴋʜᴏ̛̉ɪ ᴛᴏ̂́ ʙɪ̣ ᴄᴀɴ, ʙᴀ̆́ᴛ ᴛᴀ̣ᴍ ɢɪᴀᴍ 𝟺 ᴛʜᴀ́ɴɢ đᴏ̂́ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ᴠᴏ̃ ᴠɪᴇ̂́ᴛ Đᴀ̣ᴛ (ᴛᴜ̛́ᴄ Đᴀ̣ɪ đᴜ̛́ᴄ ᴛʜɪ́ᴄʜ ᴛʀɪ́ ʜᴏ̣̂, 𝟺𝟷 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ) ᴠᴀ̀ Đᴏᴀ̀ɴ ᴛʜᴀɴʜ ᴛᴜᴀ̂́ɴ (𝟻𝟶 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ, ᴄᴜ̀ɴɢ ᴛʀᴜ́ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ ᴘʜᴏɴɢ, ᴛɪ̉ɴʜ ǫᴜᴀ̉ɴɢ ᴛʀɪ̣) đᴇ̂̉ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ᴠᴇ̂̀ ᴛᴏ̣̂ɪ “ɢɪᴇ̂́ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ”.

Đᴀ̂ʏ ʟᴀ̀ 𝟸 ʙɪ̣ ᴄᴀɴ đᴀ̃ ʀᴀ ᴛᴀʏ sᴀ́ᴛ ʜᴀ̣ɪ ʙᴀ̀ ʟᴇ̂ ᴛʜɪ̣ ʜ (ᴛʀᴜ́ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ ᴘʜᴏɴɢ) ʀᴏ̂̀ɪ ᴘʜɪ ᴛᴀɴɢ xᴀ́ᴄ xᴜᴏ̂́ɴɢ sᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴀ̣ᴄʜ ʜᴀ̃ɴ. ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴛɪ̉ɴʜ ǫᴜᴀ̉ɴɢ ᴛʀɪ̣ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ Đᴀ̣ᴛ ʟᴀ̀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛʀᴜ̛̣ᴄ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ʀᴀ ᴛᴀʏ sᴀ́ᴛ ʜᴀ̣ɪ ʙᴀ̀ ʜ ᴄᴏ̀ɴ ᴛᴜᴀ̂́ɴ ʟᴀ̀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄᴏ́ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ ɢɪᴜ́ᴘ sᴜ̛́ᴄ, ʜᴇ̣ɴ ʙᴀ̀ ʜ đᴇ̂́ɴ đɪᴇ̂̉ᴍ ʜᴇ̣ɴ ᴠᴀ̀ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴘʜɪ ᴛᴀɴɢ xᴀ́ᴄ ɴᴀ̣ɴ ɴʜᴀ̂ɴ.

Đᴀ̣ᴛ ɴʜᴏ̛̀ ᴛᴜᴀ̂́ɴ ʜᴇ̣ɴ ʙᴀ̀ ʜ đᴇ̂́ɴ ɴᴏ̛ɪ đᴀ̃ đɪ̣ɴʜ sᴀ̆̃ɴ. ᴛᴀ̣ɪ đᴀ̂ʏ, Đᴀ̣ᴛ ᴅᴜ̀ɴɢ ᴄᴀ̂ʏ ɢᴏ̂̃ ᴄᴜ̛́ɴɢ đᴀ́ɴʜ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ʙᴀ̀ ʜ ᴛᴜ̛̉ ᴠᴏɴɢ. ᴄᴀ̉ 𝟸 đᴜ̛ᴀ ᴛʜɪ ᴛʜᴇ̂̉ ʙᴀ̀ ʜ ʟᴇ̂ɴ xᴇ ᴏ̂ ᴛᴏ̂ ʀᴏ̂̀ɪ ᴛʜᴀ̉ xᴜᴏ̂́ɴɢ sᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴀ̣ᴄʜ ʜᴀ̃ɴ. ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴋʜɪ ɢɪᴇ̂́ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴠᴀ̀ ʙɪ̣ ʙᴀ̆́ᴛ, ʙɪ̣ ᴄᴀɴ Đᴀ̣ᴛ ʟᴀ̀ Đᴀ̣ɪ đᴜ̛́ᴄ ᴛʜɪ́ᴄʜ ᴛʀɪ́ ʜᴏ̣̂, ǫᴜᴀ̉ɴ ʟʏ́ ɴɪᴇ̣̂ᴍ ᴘʜᴀ̣̂ᴛ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴅᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ʟᴇ̣̂ Đᴏ̂ɴɢ ᴛᴀ̣ɪ xᴀ̃ ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ ᴛʜᴜᴀ̣̂ɴ (ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ ᴘʜᴏɴɢ). ᴛᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ, ɢɪᴀ́ᴏ ʜᴏ̣̂ɪ ᴘʜᴀ̣̂ᴛ ɢɪᴀ́ᴏ ᴠɪᴇ̣̂ᴛ ɴᴀᴍ ᴛɪ̉ɴʜ ǫᴜᴀ̉ɴɢ ᴛʀɪ̣ (ɢʜᴘɢᴠɴ) ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɴᴀ̀ʏ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ xᴜʏᴇ̂ɴ ᴘʜᴀ̣ᴍ ɢɪᴏ̛́ɪ, ᴄᴏ́ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴠɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ, ᴄʜᴜ̛ᴀ ʟᴀ̀ᴍ ᴛʀᴏ̀ɴ ᴛʀᴀ́ᴄʜ ɴʜɪᴇ̣̂ᴍ ᴠᴀ̀ ᴄᴏ́ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ʙɪᴇ̂̉ᴜ ʜɪᴇ̣̂ɴ ɢᴀ̂ʏ ᴍᴀ̂́ᴛ đᴏᴀ̀ɴ ᴋᴇ̂́ᴛ ɴᴏ̣̂ɪ ʙᴏ̣̂.

ᴅᴏ ᴠᴀ̣̂ʏ, ʙᴀɴ ᴛʀɪ̣ sᴜ̛̣ ɢʜᴘɢᴠɴ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ ᴘʜᴏɴɢ ᴠᴀ̀ ʙᴀɴ ᴛᴀ̆ɴɢ sᴜ̛̣ ɢʜᴘɢᴠɴ ᴛɪ̉ɴʜ ǫᴜᴀ̉ɴɢ ᴛʀɪ̣ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ʟᴀ̂̀ɴ ɴʜᴀ̆́ᴄ ɴʜᴏ̛̉, xᴜ̛̉ ʟʏ́, ʙᴜᴏ̣̂ᴄ sᴀ́ᴍ ʜᴏ̂́ɪ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴀ̉ɪ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ ᴅᴀ̂̃ɴ đᴇ̂́ɴ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ɢɪᴇ̂́ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ.

ᴋʜᴜ ᴠᴜ̛̣ᴄ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛʜɪ ᴛʜᴇ̂̉ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴘʜᴜ̣ ɴᴜ̛̃ ʙɪ̣ Đᴀ̣ɪ đᴜ̛́ᴄ ᴛʜɪ́ᴄʜ ᴛʀɪ́ ʜᴏ̣̂ sᴀ́ᴛ ʜᴀ̣ɪ, ᴘʜɪ ᴛᴀɴɢ xᴜᴏ̂́ɴɢ sᴏ̂ɴɢ

ᴜʙɴᴅ xᴀ̃ ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ ᴛʜᴜᴀ̣̂ɴ (ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ ᴘʜᴏɴɢ) ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ ɴᴀ̆ᴍ 𝟸𝟶𝟷𝟺, Đᴀ̣ɪ đᴜ̛́ᴄ ᴛʜɪ́ᴄʜ ᴛʀɪ́ ʜᴏ̣̂ đᴇ̂́ɴ đɪ̣ᴀ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ʜᴏᴀ̣ᴛ đᴏ̣̂ɴɢ ᴛᴏ̂ɴ ɢɪᴀ́ᴏ ᴛᴀ̣ɪ ɴɪᴇ̣̂ᴍ ᴘʜᴀ̣̂ᴛ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴅᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ʟᴇ̣̂. ᴛᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ, ᴛᴜ̛̀ đᴏ́ đᴇ̂́ɴ ᴋʜɪ xᴀ̉ʏ ʀᴀ ᴀ́ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɴᴀ̀ʏ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ʟᴀ̂̀ɴ ᴠɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ ʜᴀ̀ɴʜ ᴄʜɪ́ɴʜ ɴʜᴜ̛ đᴇ̂̉ xᴀ̉ʏ ʀᴀ ᴀ̂̉ᴜ đᴀ̉ ᴛᴀ̣ɪ ᴄʜᴜ̀ᴀ, ᴄᴏ́ ʟᴏ̛̀ɪ ɴᴏ́ɪ ɢᴀ̂ʏ ᴍᴀ̂́ᴛ đᴏᴀ̀ɴ ᴋᴇ̂́ᴛ ɴᴏ̣̂ɪ ʙᴏ̣̂. ᴄᴜ̣ ᴛʜᴇ̂̉, ᴛʜᴀ́ɴɢ 𝟷/𝟸𝟶𝟷𝟾, ᴛᴀ̣ɪ ɴɪᴇ̣̂ᴍ ᴘʜᴀ̣̂ᴛ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴅᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ʟᴇ̣̂ Đᴏ̂ɴɢ xᴀ̉ʏ ʀᴀ xᴏ̂ xᴀ́ᴛ. ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴘʜᴜ̣ ɴᴜ̛̃ ʙɪ̣ ᴠᴏ̛́ɪ sᴜ̛̣ ᴄʜᴜ̛́ɴɢ ᴋɪᴇ̂́ɴ ᴄᴜ̉ᴀ Đᴀ̣ɪ đᴜ̛́ᴄ ᴛʜɪ́ᴄʜ ᴛʀɪ́ ʜᴏ̣̂ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴏ̂ɴɢ ɴᴀ̀ʏ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴀɴ ɴɢᴀ̆ɴ.

sᴀᴜ đᴏ́, ɴᴀ̣ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ɢᴜ̛̉ɪ đᴏ̛ɴ ᴛʀɪ̀ɴʜ ʙᴀ́ᴏ sᴜ̛̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ʟᴇ̂ɴ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ xᴀ̃ ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ ᴛʜᴜᴀ̣̂ɴ ɴʜᴜ̛ɴɢ ʀᴏ̂̀ɪ ᴛᴜ̛̣ ʀᴜ́ᴛ đᴏ̛ɴ ᴋʜɪ đᴀɴɢ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ.

ᴄᴜᴏ̂́ɪ ɴᴀ̆ᴍ 𝟸𝟶𝟷𝟾, ɴɪᴇ̣̂ᴍ ᴘʜᴀ̣̂ᴛ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴅᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ʟᴇ̣̂ Đᴏ̂ɴɢ ᴛɪᴇ̂́ɴ ʜᴀ̀ɴʜ xᴀ̂ʏ ᴅᴜ̛̣ɴɢ ɴʜᴀ̀ ᴛᴀ̆ɴɢ ᴠᴀ̀ ᴋʜᴜ ᴠᴜ̛̣ᴄ ʙᴇ̂́ᴘ ᴠᴏ̛́ɪ sᴜ̛̣ đᴏ̂̀ɴɢ ʏ́ ᴄᴜ̉ᴀ ᴏ̂ɴɢ Đᴀ̣ᴛ. ᴛᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ, ᴏ̂ɴɢ Đᴀ̣ᴛ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛʜᴜ̉ ᴛᴜ̣ᴄ xɪɴ ᴄᴀ̂́ᴘ ɢɪᴀ̂́ʏ ᴘʜᴇ́ᴘ xᴀ̂ʏ ᴅᴜ̛̣ɴɢ ɴᴇ̂ɴ đᴀ̃ ʙɪ̣ ᴜʙɴᴅ xᴀ̃ ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ ᴛʜᴜᴀ̣̂ɴ đᴀ̃ ʟᴀ̣̂ᴘ ʙɪᴇ̂ɴ ʙᴀ̉ɴ ᴠɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ ᴠᴀ̀ đɪ̀ɴʜ ᴄʜɪ̉ ᴛʜɪ ᴄᴏ̂ɴɢ. Đᴇ̂́ɴ ᴛʜᴀ́ɴɢ 𝟹/𝟸𝟶𝟷𝟿, ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴘʜᴜ̣ ɴᴜ̛̃ ᴋʜᴀ́ᴄ ʟᴀ̣ɪ ʙɪ̣ đᴀ́ɴʜ ᴛᴀ̣ɪ ɴɪᴇ̣̂ᴍ ᴘʜᴀ̣̂ᴛ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ. ᴏ̂ɴɢ Đᴀ̣ᴛ ᴄᴜ̃ɴɢ ʟᴀ̀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄʜᴜ̛́ɴɢ ᴋɪᴇ̂́ɴ ᴄᴀ̉ɴʜ đᴇ̣̂ ᴛᴜ̛̉ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ đᴀ́ɴʜ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴀ̆ɴ ɴɢᴀ̆ɴ. ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ɴᴀ̆ɴɢ xᴀ́ᴄ đɪ̣ɴʜ ᴏ̂ɴɢ Đᴀ̣ᴛ ᴄᴏ̀ɴ ᴄᴏ́ ʜᴀ̀ɴʜ xɪ xᴜ́ɪ ɢɪᴜ̣ᴄ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ đᴀ́ɴʜ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ.

ᴛʀᴏɴɢ ᴛʜᴀ́ɴɢ 𝟹/𝟸𝟶𝟷𝟿, ᴏ̂ɴɢ Đᴀ̣ᴛ ʙɪ̣ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴀ̆ɴ ɴʜᴀ̣̂ᴜ ᴛᴀ̣ɪ ɴɪᴇ̣̂ᴍ ᴘʜᴀ̣̂ᴛ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴠᴏ̛́ɪ 𝟸 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ ᴠᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴘʜᴜ̣ ɴᴜ̛̃. ɴʜᴜ̛̃ɴɢ sᴀɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ, ᴘʜᴀ̣ᴍ ɢɪᴏ̛́ɪ ᴄᴜ̉ᴀ ᴏ̂ɴɢ Đᴀ̣ᴛ ʙɪ̣ xᴀ̃ ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ ᴛʜᴜᴀ̣̂ɴ ᴄᴏ́ ᴠᴀ̆ɴ ʙᴀ̉ɴ ɢᴜ̛̉ɪ ɢɪᴀ́ᴏ ʜᴏ̣̂ɪ ᴘʜᴀ̣̂ᴛ ɢɪᴀ́ᴏ ᴛɪ̉ɴʜ ǫᴜᴀ̉ɴɢ ᴛʀɪ̣ đᴇ̂̀ ɴɢʜɪ̣ ᴄᴏ́ ʜᴜ̛ᴏ̛́ɴɢ xᴜ̛̉ ʟʏ́. ɢʜᴘɢᴠɴ ᴛɪ̉ɴʜ ǫᴜᴀ̉ɴɢ ᴛʀɪ̣ ᴠᴀ̀ᴏ ɴᴀ̆ᴍ 𝟸𝟶𝟷𝟿 ʙᴜᴏ̣̂ᴄ Đᴀ̣ɪ Đᴜ̛́ᴄ ᴛʜɪ́ᴄʜ ᴛʀɪ́ ʜᴏ̣̂ ʀᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴏ̛̉ɪ ᴛʀᴜ́ xᴜ̛́, ᴠᴇ̂̀ sᴀ́ᴍ ʜᴏ̂́ɪ ᴛᴀ̣ɪ ᴛᴏ̂̉ đɪ̀ɴʜ sᴀ̆́ᴄ ᴛᴜ̛́ ᴛɪ̣ɴʜ ǫᴜᴀɴɢ. ᴛᴀ̣ɪ đᴀ̂ʏ, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɴᴀ̀ʏ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴛᴜ̣ᴄ ᴄᴏ́ ᴄᴀ́ᴄ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ sᴀɪ ᴛʀᴀ́ɪ, ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ʜɪᴇ̣̂ɴ ɴɢʜɪᴇ̂ᴍ ᴘʜᴀ́ᴘ sᴀ́ᴍ ʜᴏ̂́ɪ, ʙɪ̣ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ đᴏ̛ɴ ᴠɪ̣ ᴘʜᴀ̉ɴ ᴀ́ɴʜ đᴇ̂̀ ɴɢʜɪ̣ ᴘʜᴀ̉ɪ xᴜ̛̉ ʟʏ́.

ᴛʜᴀ́ɴɢ 𝟷𝟶/𝟸𝟶𝟷𝟿, ʙᴀɴ ᴛʀɪ̣ sᴜ̛̣ ɢʜᴘɢᴠɴ ᴛɪ̉ɴʜ ǫᴜᴀ̉ɴɢ ᴛʀɪ̣ đᴀ̃ ʙᴜᴏ̣̂ᴄ Đᴀ̣ɪ đᴜ̛́ᴄ ᴛʜɪ́ᴄʜ ᴛʀɪ́ ʜᴏ̣̂ ʙᴀ̀ɴ ɢɪᴀᴏ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ǫᴜᴀ̉ɴ ʟʏ́ ᴄʜᴜ̀ᴀ ᴅᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ʟᴇ̣̂ Đᴏ̂ɴɢ ᴄʜᴏ ʙᴀɴ ʜᴏ̣̂ ᴛᴜ̛̣ ᴠᴀ̀ ʀᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴏ̉ɪ ᴛʀᴜ́ xᴜ̛́ ᴅᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ʟᴇ̣̂ Đᴏ̂ɴɢ đᴏ̂̀ɴɢ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ᴘʜᴀ̉ɪ sᴀ́ᴍ ʜᴏ̂́ɪ. ᴛʜᴀ́ɴɢ 𝟿/𝟸𝟶𝟸𝟶, Đᴀ̣ɪ đᴜ̛́ᴄ ᴛʜɪ́ᴄʜ ᴛʀɪ́ ʜᴏ̣̂ đᴀ̃ ᴄᴏ́ ᴄʜᴜ́ᴛ ᴛɪᴇ̂́ɴ ʙᴏ̣̂ ᴠᴀ̀ ᴅᴏ ᴄᴏ́ đᴏ̛ɴ ᴛʜɪ̉ɴʜ ᴄᴀ̂̀ᴜ ᴛᴜ̛̀ ʙᴀɴ ᴛᴜ̛̣ ʜᴏ̣̂ ᴄʜᴜ̀ᴀ ᴅᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ʟᴇ̣̂ Đᴏ̂ɴɢ ɴᴇ̂ɴ ʙᴀɴ ᴛʀɪ̣ sᴜ̛̣ ɢʜᴘɢᴠɴ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ ᴘʜᴏɴɢ ᴠᴀ̀ ʙᴀɴ ᴛʀɪ̣ sᴜ̛̣ ɢʜᴘɢᴠɴ ᴛɪ̉ɴʜ ǫᴜᴀ̉ɴɢ ᴛʀɪ̣ ᴄʜᴏ ᴛᴀ̣ᴍ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ᴠᴇ̂̀ ʟᴀ̣ɪ ᴄʜᴜ̀ᴀ ᴅᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ʟᴇ̣̂ Đᴏ̂ɴɢ đᴇ̂̉ ᴄʜᴀ̆ᴍ ʟᴏ ᴘʜᴀ̣̂ᴛ sᴜ̛̣. ᴛᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ, Đᴀ̣ɪ đᴜ̛́ᴄ ᴛʜɪ́ᴄʜ ᴛʀɪ́ ʜᴏ̣̂ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴄᴏ́ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ sᴀɪ ᴛʀᴀ́ɪ, ᴅᴀ̂̃ɴ đᴇ̂́ɴ ᴘʜᴀ̣ᴍ ᴘʜᴀ́ᴘ, ɢɪᴇ̂́ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ.

ɴɢᴀ̀ʏ 𝟷𝟹/𝟷𝟸, ɢʜᴘɢᴠɴ đᴀ̃ ʜᴜ̉ʏ ᴛᴜ̛ ᴄᴀ́ᴄʜ ᴛᴜ sɪ̃ ᴘʜᴀ̣̂ᴛ ɢɪᴀ́ᴏ đᴏ̂́ɪ ᴠᴏ̛́ɪ đᴀ̣ɪ đᴜ̛́ᴄ ᴛʜɪ́ᴄʜ ᴛʀɪ́ ʜᴏ̣̂, ᴛᴜ̛́ᴄ ᴠᴏ̃ ᴠɪᴇ̂́ᴛ Đᴀ̣ᴛ ᴅᴏ ᴘʜᴀ́ ɢɪᴏ̛́ɪ ᴠᴀ̀ ᴘʜᴀ̣ᴍ ᴘʜᴀ́ᴘ. Đᴀ̣ɪ đᴜ̛́ᴄ ᴛʜɪ́ᴄʜ ᴛʀɪ́ ʜᴏ̣̂ đᴀ̃ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ̀ɴ ᴄᴏ́ ᴛᴜ̛ ᴄᴀ́ᴄʜ ʟᴀ̀ ᴠɪ̣ ᴛʏ̀ ᴋʜᴇᴏ, ᴋʜᴏ̂ɴɢ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴘʜᴇ́ᴘ sᴏ̂́ɴɢ ᴄʜᴜɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ᴛᴀ̆ɴɢ đᴏᴀ̀ɴ ᴘʜᴀ̣̂ᴛ ɢɪᴀ́ᴏ.