Tin Trong Ngày

Công an tỉnh Sóc Trăng chi tiếp khách, quà biếu ăn nh.ậ.u hơn 40 tỷ đồng

Giai đoạn 2011 – 2016, tổng thu quỹ sản xuất của Công an tỉnh Sóc Trăng chỉ hơn 38,1 tỷ đồng, nhưng đã chi gần 46 tỷ đồng, trong đó chi mua quà biếu, tiếp khách hết hơn 39,7 tỷ đồng. Mặc dù không phát hiện dấu hiệu tiêu cực, th.a.m nh.ũ.ng song đoàn kiểm tra cho rằng việc chi số tiền lớn cho tiếp khách,ăn nh.ậ.u quà biếu các sếp là chưa đúng quy định thực hành tiê’t kiệm, chô’ng lãng phí.


Theo chỉ đạo của Uỷ ban kiểm tra (UBKT) Đảng uỷ Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Công an tỉnh Sóc Trăng vừa có văn bản báo cáo kết quả xác minh làm rõ đối với khoản dư n.ợ hơn 5 tỷ đồng có liên quan trách nhiệm của ông Đặng Hoàng Đa, nguyên Giám đốc công an tỉnh và các tập thế, cá nhân liên quan.


Qua kiểm tra việc quản lý quỹ sản xuất của Công an tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2011 -2016, đoàn kiểm tra x.á.c định: tổng thu quỹ sản xuất của Công an tỉnh là hơn 38,1 tỷ đồng. Nhưng tổng số tiền đã chi là 45,9 tỷ đồng, trong đó chi mua quà biếu, tiếp khách hơn 39,7 tỷ đồng; chi c.ô.ng tác, hội nghị hơn 3,4 tỷ đồng…

Trong tổng số tiền đã chi từ quỹ sản xuất, ông Đặng Hoàng Đa – nguyên Giám đốc duyệt chi gần 1.700 trường hợp với số tiền 28,8 tỷ đồng, khoản còn lại do một số lãnh đạo c.ô.ng an tỉnh duyệt chi. Người ký nhận tiền chủ yếu là ca’n bộ, chiê’n sĩ Phòng Hậu cần Công an tỉnh Sóc Trăng, trong đó có người ký nhận trên 25 tỷ đồng.

Tại văn bản báo ca’o Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ Công an Trung ương, Công an tỉnh Sóc Trăng cũng x.á.c định quy chế quản lý tài chính, quy chế chi tiêu nội bộ của Công an tỉnh chưa rõ ràng khi quy định “Thủ tưởng các đơn vị khi tiếp khách phải báo ca’o bằng văn bản đến lãnh đạo Công an tỉnh ph.ê duyệt và được tổ chức tiếp khách mỗi lần không quá 1,5 triệu đồng” nhưng lại không quy định mức chi đối với lãnh đạo Công an tỉnh.


Đoàn kiểm tra xác định, thực tế, nhiều khoản chi tiếp khách, mua quà biếu, và đi công tác của lãnh đạo Công an tỉnh Sóc Trăng từ vài chục triệu đồng, cao nhất 150 triệu đồng.

Khi chuyển c.ô.ng tác vào tháng 10/2016, ông Đặng Hoàng Đa đã bàn gi.a.o các nguồn kinh phí cho người kế nhiệm song không bàn giao quỹ sản xuất. Thời điểm này, quỹ sản xuất â.m hơn 7,7 tỷ đồng. Sau nhiều lần hoàn ứng, đến nay quỹ sản xuất của Công an tỉnh giai đoạn 2011 – 2106 vẫn â.m hơn 5,4 tỷ đồng, phải mượn ngân sách nhà nước để chi trả.

“Mặc dù Thanh tra Bộ Công an có kết luận việc sử dụng quỹ sản xuất của Công an tỉnh không có dấu hiệu tiêu cực, th.a.m nh.ũ.ng hoặc tư túi cá nhân nhưng Đoàn kiểm tra thấy rằng việc tạm ứng Ngân sách nhà nước để sử dụng chi cho quỹ sản xuất vào các khoản tiếp khách, mua quà biếu là chưa đúng quy định thực hành tiê’t kiệm chô’ng lãng phí” – báo cáo của Công an tỉnh Sóc Trăng nêu rõ.ư


Vẫn theo Công an tỉnh Sóc Trăng, việc quỹ sản xuất âm 5,4 tỷ đồng trách nhiệm chính thuộc về ông Đặng Hoàng Đa, song do ông Đã đã chuyển c.ô.ng tác về Cục xây dựng phong trào bảo vệ An ninh Tổ quốc nên Công an tỉnh Sóc Trăng đề nghị UBKT Đảng uỷ Công an Trung ương báo ca’o lãnh đạo Bộ Công an x.ử lý theo quy định.

Qua c.ô.ng tác tự kiểm tra còn phát hiện, trong năm 2009 và 2010, Công an tỉnh Sóc Trăng ký gửi 172.000 lít xăng dầu tại Công ty TNHH Vạn Xuân. Đến đầu năm 2018, chủ doanh nghiệp được ký gửi xăng dầu bị b.ệnh q.u.a đ.ờ.i, doanh nghiệp pha’ s.ả.n, đến nay lượng nhiên liệu còn trên 116.000 lít xăng A92 và dầu DO ký gửi tại doanh nghiệp này không có khả năng thu hồi hoàn trả ngân sách.

Theo đó, Công an tỉnh Sóc Trăng đề nghị UBKT Đảng uỷ Công an Trung ương báo ca’o lãnh đạo Bộ Công an x.ử lý trách nhiệm các cá nhân có liên quan.

Nguồn http://tin60s.site/cong-an-tinh-soc-trang-chi-tiep-khach-qua-bieu-an-nh-a-u-hon-40-ty-dong/?fbclid=IwAR0rgDbApB2-FbZL05md9YQQx1Su-pXvLawxoVoYcxJcejckw1CUnpLyalw