Tin Trong Ngày

Bị cho là tha.m nh.ũng nhiều nhất, CSGT nói gì?

Lãnh đạo Cục CSGT Đường bộ – đường s.ắt cho rằng kết luậ.n ng.ành CSGT tha.m nh.ũng nhiều nhất là không đúng, đó chỉ là ti.êu c.ực.


Sáng ngày 20/11 vừa qua, Thanh tra Chính phủ cùng Ngân hàng Thế giới đã tổ chức Họp báo công bố Bá.o cá.o kết quả kh.ảo s.át xã hội học “Th.a.m nhũ.ng từ góc nh.ìn của người dân, doa.nh nghi.ệp và cán bộ, công chức, vi.ên ch.ức”.

B.áo c.áo đ.á.nh giá bốn ngành và lĩnh vực th.am nh.ũ.ng phổ bi.ến nhất là cả.nh s.át giao thông (CSGT), quản lý đất đai, hải quan và xây dựng.

“Cần phải xé.t trên nhiều góc độ”

Trao đổi với phóng viên VTC News về vấn đề này, Thiếu tướng Trần Thùy, Phó Giám đốc Công an TP. Hà Nội cho rằng, ngoài những thành tích đạ.t được, ngành CSGT vẫn còn có t.i.êu cự.c nhưng đ.án.h gi.á CSGT là một trong những ngành xảy ra t.ệ n.ạ.n tha.m n.hũ.ng lớn nhất thì cần phải xem xét lại trên nhiều khía cạnh.

Trong khi đó, tại cuộc giao lưu trực tuyến do Báo Công an Nhân dân t.ổ ch.ứ.c sáng 22/11 về nghị định 71/2012/NĐ-CP, Thiếu tướng Nguyễn Văn Tuyên, Cục trưởng Cục CSGT Đường bộ – đường sắt, Bộ Công An không đồng tình với kết luận đó.

Theo ông Tuyến, đây chỉ là những tiê.u c.ực chứ không thể nói là t.h.am nh.ũ.ng: “Tôi cho rằng ở đây chỉ là những ti.êu c.ự.c chứ không thể nói là th.a.m nh.ũ.ng. Bây giờ ng.hiên c.ứu thế nào là tha.m nh.ũng, thế nào là ti.êu cự.c tôi cho rằng nó chưa rạc.h ròi. Nhận của lái xe, nhận của người tham gia giao thông dă.m ba chục, một vài trăm mà đó là th.am nh.ũ.ng thì theo tôi ý đó là không thỏa đáng”.

Cục trưởng Cục CSGT đường bộ, đường sắt cho rằng: “Tham nhũng phải là những người có ch.ức, có quy.ền nhưng l.ợi d.ụng chức quy.ền đó b.ớt xé.n, móc nối lấy tiền của nhà nước. Tôi cho rằng dùng từ th.am n.hũ.ng phải ở đối tượng đó và hàn.h vi đó. Từ xưa đến nay chúng ta vẫn nói rằng CSGT tiêu cực thì nên ở mức độ đó nó dễ chấp nhận hơn”.

Một CSGT đang làm nhiệm vụ tại Hà Nội cho biết: “Kết quả đ.án.h gi.á chỉ khảo sát ở một bộ phận nhỏ dân cư và giới hạn ở 10 tỉnh/thành và 5 bộ/ngành trong cả nước nên kết quả này chưa thể là tiếng nói của toàn xã hội, kết quả này cần phải được đ.á.nh giá trên nhiều góc độ khác nhau”

Theo vị cảnh sát này, th.a.m nh.ũ.ng trong l.ực l.ượ.ng CSGT cần phải nhìn về phía l.ực lư.ợng CSGT và cả người dân tha.m gia giao thông.

Trong khi hàng ngàn cả.nh s.át đang ng.ày đêm gìn gi.ữ trậ.t tự an toàn giao thông, phân luồng giao thông, giảm ùn tắc, tu.ần tr.a kiể.m so.át, giải quy.ết t.ai nạ.n gia.o thông… nhiều người đã h.y si.nh, bị thương khi làm nhiệm vụ thì có một số khác, th.a h.óa về phẩm chấ.t, lộ.ng quy.ền, h.ách dị.ch nên sinh ra th.am nh.ũ.ng, số này là “con sâu làm r.ầu nồi canh”.

Vị CSGT này cũng cho rằng, trên thực tế nhiều người dân khi vi ph.ạ.m đều muốn “x.ử lý nhan.h”, dùng tiền, tài sản để “xi.n xỏ”… gây khó khăn cho lự.c lượ.ng khi x.ử lý, góp phần gâ.y ra nạ.n th.am n.hũ.ng.

Đồng tình với quan điểm trên, một CSGT khác thuộ.c lự.c lượ.ng CSGT thành phố Hà Nội chia sẻ rằng, đúng là trong ngà.nh CSGT có xảy ra hiện t.ượng th.am nh.ũ.ng nhưng chưa thể so sán.h với những ngành khác.

“Môi trường làm việc của CSGT vừa hà khắc, vừa nh.ạy c.ảm nên dễ nảy sinh nhiều tiê.u cự.c. Th.a.m nh.ũng xảy ra nhưng cần nhìn trên góc độ khách quan, đa chiều bởi tham nhũng trong lực lượng cũng có người này người khác. Có người giữ được ph.ẩm chất, số ít bị c.ám dỗ, t.h.am n.hũ.ng. Bên cạnh đó, người dân cũng phải nhìn lại mình khi tha.m gi.a giao thông và c.ách x.ử lý k.hi vi ph.ạ.m giao thông rồi hãy có đ.á.nh giá kh.ách qua.n nhất về việc này” – Vị CSGT này nói.

Mong người dân theo dõi, giám s.át

Theo Cục Cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt, C67 Bộ Công an, trong những năm qua, với sự chỉ đạo quyết liệt, thường xuyên, trực tiếp của lãnh đạo Bộ Công an, sự đồng thuận và ủng hộ của cả hệ thống chính trị, đông đảo tầng lớp nhân dân, Cán bộ ch.iến sỹ trong lự.c lượng CSGT không ngừng rèn luy.ện, ph.ấn đấ.u vươn lên, khắc phục khó khăn gian khổ, hy sinh để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xuất hiện nhiều tấm gương tốt, việc tốt được các cấp, các ngành và nhân dân ghi nhận.

Đến nay, đã có 15 lượt tập thể và 10 cá nhân lập thành tích xuất sắc được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hù.ng lực .lượ.ng v.ũ tr.a.ng nhân dân, 66 đồng chí a.nh d.ũng h.y si.nh được công nhậ.n là Li.ệt sĩ, hàng ngàn đồng chí bị thương khi làm nhiệm vụ, hàng vạn lư.ợt cán bộ chi.ễn sĩ lập ch.i.ến công xuất sắc trong công tác đ.ấu tra.nh phòng ch..ống tộ.i ph.ạm, không nhận tiền của lái xe, chủ hàng để trốn tr.á.nh việc kiể.m tr.a, x.ử lý xe vi ph.ạ.m.

Theo thống kê, từ năm 2010 đến tháng 6/2012, đã có 97.840 lượt c.án bộ c.hi.ến sỹ CSGT không nhận h.ối lộ của lái xe, chủ hàng với tổng số tiền là 2.446.567.000 triệu đồng.

Cùng với việc quan tâm chỉ đạo quy.ết liệ.t các biện phá.p tr.ật tự an toàn giao thông, Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an đã đặc biệt quan tâm, có nhiều chủ tr.ương, chín.h sách, giải pháp ph.òng ng.ừa s.ai phạ.m, tiê.u c.ực, xây dựng lực lư.ợng CSGT trong sạch, vững mạnh; ki.ên qu.yết x.ử lý, chấn chỉnh tiê.u cự.c CSGT.

Đặc biệt lự.c lượ.ng CSGT đã thực hiện đề á.n 1323 tổ chức phòng ng.ừa sa.i ph.ạm, tiêu cực trong tu.ần tr.a k.iếm so.át giao thông; quy định ti.êu chuẩ.n đạo đức “3 xây, 3 ch.ố.ng” trong lự.c lư.ợ.ng CSGT.

“3 xây” là xây dựng tinh thần t.rá.ch nhi.ệm, tậ.n t.ụy với công việc, không ngừn.g phấ.n đ.ấu vư.ơn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xây dựng đạo đức trong sáng, lối sống văn hóa, tư thế tác phong chính quy, thá.i độ nghiê.m t.úc dứt kh.oát trong khi làm nh.iệm vụ, xây dựng quan điểm đúng m.ực, gắn bó m.ật thi.ết với nhân dân, vì nh.ân dân phục vụ.

“3 chống” là ch.ố.ng nhận mãi lộ, ch.ố.ng ba.o che, du.ng tú.ng, bả.o k.ê chó các chủ phương tiện và người vi p.hạ.m; chố.ng há.ch d.ịch, cửa quy.ền, sách nhiễu với nhân dân; chống vô ý thứ.c k.ỷ lu.ật, vi p.hạ.m quy chế, quy trình công tác, lối sống bu.ông thả thực dụ.ng, tác phong không đú.ng mực và lười nghiên cứ.u học tập, nâng cao trình độ.

Theo thống kê, từ khi thực hiện đề án, lự.c lượ.ng đã x.ử lý k.ỷ lu.ật 620 trường hợp 620 c.án bộ chi.ế.n sỹ có sai ph.ạ.m t.iêu cự.c; trong đó tước danh hiệu Công an nhân dân 44 trường hợp; c.ách ch.ức, giáng chức 25 trường hợp. Ngoài ra còn kiểm điểm, ph.ê. bình, cắt thi đua 223 trường hợp.

Ngày 28/9/2011, Bộ Công an tiếp tục ban hành chỉ thị số 12 về tăng cường công tác kiể.m t.ra, tha.nh tr.a, ngăn chặn, chấn ch.ỉnh, x.ử lý vi p.hạ.m và các hiệ.n t.ượng ti.êu .cực trong thực hiện nh.iệm vụ của Cán bộ chi.ến sỹ công an nhân dân. T.ổ chức tiếp nhận, x.ử lý tin ph.ản á.nh qua đường dây điện thoại nóng và các hà.nh vi tiê.u cự.c của cán bộ chi.ến. s.ỹ để x.ử lý nghiê.m theo quy định.

Tổng cục Cảnh sát quản lý hà.nh chính mong người dân tiếp tục quan tâm, giú.p đỡ, giá.m s.át hoạt động của lự.c lượ.ng cản.h s.át giao thông, kịp thời hỗ trợ, bảo vệ, động viên CSGT khi làm nhiệm vụ; đồng thời phát hiện s.ai phạ.m, ti.êu c.ực để ph.ản án.h cho cấp có thẩ.m quy.ền.

Đồng thời, lự.c lượ.ng sẽ tăng cường tha.nh tr.a, kiểm t.ra x.ử lý nghiê.m các hàn.h vi sai tr.ái, tiêu cực trong l.ực lượ.ng.

Nguyễn Dũng

Theo VTC

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *