Tin Trong Ngày

ᴄʟɪᴘ: ᴋɪɴʜ ʜᴏᴀ̀ɴɢ ᴄʜᴀ́ᴜ ʙᴇ́ 𝟸 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ʙɪ̣ ᴄʜᴏ́ ᴅᴜ̛̃ ɴʜᴀ̀ ʜᴀ̀ɴɢ xᴏ́ᴍ ᴄᴀ̆́ɴ xᴏ̂́ɪ xᴀ̉, ᴘʜᴀ̉ɪ ɴʜᴀ̣̂ᴘ ᴠɪᴇ̣̂ɴ ᴄᴀ̂́ᴘ ᴄᴜ̛́ᴜ

ᴄʜᴀ́ᴜ ʙᴇ́ 𝟸 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ sᴏ̂́ɴɢ ᴛᴀ̣ɪ xᴀ̃ ʟᴜ̛ᴏ̛̃ɴɢ ᴠᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ, ᴛᴘ. ᴛᴜʏᴇ̂ɴ ǫᴜᴀɴɢ, ᴛɪ̉ɴʜ ᴛᴜʏᴇ̂ɴ ǫᴜᴀɴɢ ʙɪ̣ ᴄʜᴏ́ ʜᴀ̀ɴɢ xᴏ́ᴍ ᴄᴀ̆́ɴ ᴋɪɴʜ ʜᴏᴀ̀ɴɢ, ᴘʜᴀ̉ɪ ɴʜᴀ̣̂ᴘ ᴠɪᴇ̣̂ɴ ᴄᴀ̂́ᴘ ᴄᴜ̛́ᴜ.

ᴛʀᴀᴏ đᴏ̂̉ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴛᴏ̂ɪ ᴄʜɪᴇ̂̀ᴜ 𝟷𝟿/𝟷𝟸, ʟᴀ̃ɴʜ đᴀ̣ᴏ ᴜʙɴᴅ xᴀ̃ ʟᴜ̛ᴏ̛̃ɴɢ ᴠᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ, ᴛᴘ. ᴛᴜʏᴇ̂ɴ ǫᴜᴀɴɢ, ᴛɪ̉ɴʜ ᴛᴜʏᴇ̂ɴ ǫᴜᴀɴɢ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ, ʙᴇ́ ᴛʀᴀɪ ᴛ.Đ.ᴘ., 𝟸 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ, ᴛʀᴜ́ ᴛᴀ̣ɪ ᴛʜᴏ̂ɴ 𝟿, xᴀ̃ ʟᴜ̛ᴏ̛̃ɴɢ ᴠᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ʙɪ̣ ᴄʜᴏ́ ʜᴀ̀ɴɢ xᴏ́ᴍ ᴄᴀ̆́ɴ ᴋɪɴʜ ʜᴏᴀ̀ɴɢ, ᴘʜᴀ̉ɪ ɴʜᴀ̣̂ᴘ ᴠɪᴇ̣̂ɴ ᴄᴀ̂́ᴘ ᴄᴜ̛́ᴜ.

ᴛʜᴇᴏ ᴠɪ̣ ʟᴀ̃ɴʜ đᴀ̣ᴏ, ᴛʀᴜ̛ᴀ 𝟷𝟾/𝟷𝟸, ᴄʜᴀ́ᴜ ᴘ. ᴄᴜ̀ɴɢ ᴀɴʜ ᴛʀᴀɪ đᴀɴɢ đɪ ᴛʀᴇ̂ɴ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴛʜɪ̀ ʙɪ̣ ᴄʜᴏ́ ʜᴀ̀ɴɢ xᴏ́ᴍ ɴʜᴀ̀ ʙᴇ̂ɴ ᴄᴀ̣ɴʜ ʟᴀᴏ ʀᴀ ᴛᴀ̂́ɴ ᴄᴏ̂ɴɢ. ɴɢʜᴇ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ᴄᴏɴ ʜᴇ́ᴛ ʟᴏ̛́ɴ, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʙᴏ̂́ ɴɢᴀʏ ʟᴀ̣̂ᴘ ᴛᴜ̛́ᴄ ᴄʜᴀ̣ʏ ʀᴀ ᴋʜᴏ̂́ɴɢ ᴄʜᴇ̂́ ᴄᴏɴ ᴄʜᴏ́, đᴜ̛ᴀ ᴄᴏɴ ᴛʀᴀɪ đᴇ̂́ɴ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ Đᴀ ᴋʜᴏᴀ ᴛɪ̉ɴʜ ᴄᴀ̂́ᴘ ᴄᴜ̛́ᴜ. “ʀᴀ̂́ᴛ ᴍᴀʏ ᴄʜᴀ́ᴜ ʙᴇ́ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ đᴜ̛ᴀ đᴇ̂́ɴ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ xᴜ̛̉ ʟʏ́ ᴋɪ̣ᴘ ᴛʜᴏ̛̀ɪ, ʜɪᴇ̣̂ɴ sᴜ̛́ᴄ ᴋʜᴏ̉ᴇ ᴏ̂̉ɴ đɪ̣ɴʜ”, ᴠɪ̣ ʟᴀ̃ɴʜ đᴀ̣ᴏ xᴀ̃ ᴄʜᴏ ʜᴀʏ.

Đᴏᴀ̣ɴ ᴄʟɪᴘ ɢʜɪ ʟᴀ̣ɪ ᴄᴀ̉ɴʜ ᴄʜᴀ́ᴜ ʙᴇ́ ʙɪ̣ ᴄʜᴏ́ ᴅᴜ̛̃ ᴛᴀ̂́ɴ ᴄᴏ̂ɴɢ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ đᴀ̆ɴɢ ᴛᴀ̉ɪ ʟᴇ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ xᴀ̃ ʜᴏ̣̂ɪ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ xᴇᴍ ʙᴀ̀ɴɢ ʜᴏᴀ̀ɴɢ ᴠᴀ̀ sᴏ̛̣ ʜᴀ̃ɪ.

ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ᴛᴜ̛̀ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ Đᴀ ᴋʜᴏᴀ ᴛɪ̉ɴʜ ᴛᴜʏᴇ̂ɴ ǫᴜᴀɴɢ, ᴛʀᴜ̛ᴀ 𝟷𝟾/𝟷𝟸, ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ɴʜᴀ̣̂ɴ ʙᴇ́ ᴛ.Đ.ᴘ. ᴄᴀ̂́ᴘ ᴄᴜ̛́ᴜ ᴛʀᴏɴɢ ᴛɪ̀ɴʜ ᴛʀᴀ̣ɴɢ ᴄᴏ́ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴠᴇ̂́ᴛ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ʜᴏ̛̉ ᴘʜᴜ̛́ᴄ ᴛᴀ̣ᴘ ᴠᴜ̀ɴɢ đᴀ̂̀ᴜ ᴍᴀ̣̆ᴛ ᴠᴀ̀ ᴄᴀ́ᴄ ᴛᴏ̂̉ɴ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴋʜᴀ́ᴄ ᴅᴜ̛ᴏ̛́ɪ ᴄᴏ̛ ᴛʜᴇ̂̉. ɴɢᴀʏ ᴋʜɪ ɴʜᴀ̣̂ᴘ ᴠɪᴇ̣̂ɴ, ᴋɪ́ᴘ ᴛʀᴜ̛̣ᴄ ᴄᴀ̂́ᴘ ᴄᴜ̛́ᴜ đᴀ̃ ᴛʜᴀ̆ᴍ ᴋʜᴀ́ᴍ, ᴛɪᴇ̂ᴍ ᴠᴀᴄᴄɪɴᴇ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴅᴀ̣ɪ ᴄʜᴏ ʙᴇ̣̂ɴʜ ɴʜɪ, đᴏ̂̀ɴɢ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ʟᴀ̀ᴍ ᴄᴀ́ᴄ xᴇ́ᴛ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴍ ᴄᴀ̂́ᴘ ᴄᴜ̛́ᴜ ᴠᴀ̀ ᴄᴏ́ ᴄʜɪ̉ đɪ̣ɴʜ ᴘʜᴀ̂̃ᴜ ᴛʜᴜᴀ̣̂ᴛ ɴɢᴀʏ.

ʙᴀ́ᴄ sɪ̃ ᴄᴋɪɪ ɴɢᴜʏᴇ̂̃ɴ ᴛʜᴜ ʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ, ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ ᴋʜᴏᴀ ᴋʜᴀ́ᴍ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴠᴀ̀ ᴄᴜɴɢ ᴄᴀ̂́ᴘ ᴅɪ̣ᴄʜ ᴠᴜ̣ ʏ ᴛᴇ̂́ ᴛᴜ̛̣ ɴɢᴜʏᴇ̣̂ɴ, ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ Đᴀ ᴋʜᴏᴀ ᴛɪ̉ɴʜ ᴛᴜʏᴇ̂ɴ ǫᴜᴀɴɢ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ, ᴋɪ́ᴘ ᴍᴏ̂̉ ɢᴏ̂̀ᴍ ᴄᴀ́ᴄ ʙᴀ́ᴄ sɪ̃ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴄʜᴜʏᴇ̂ɴ ᴋʜᴏᴀ đᴀ̃ ɢᴀ̂ʏ ᴍᴇ̂, ᴄᴀ̂̀ᴍ ᴍᴀ́ᴜ, ᴠᴇ̣̂ sɪɴʜ ᴠᴀ̀ ᴄᴀ̆́ᴛ ʟᴏ̣ᴄ ᴠᴇ̂́ᴛ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴘʜᴀ̂̀ɴ ᴍᴇ̂̀ᴍ, ᴠᴜ̀ɴɢ ʙɪ̣ ᴛᴏ̂̉ɴ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ, ʙᴏ̛ᴍ ʀᴜ̛̉ᴀ ᴠᴀ̀ ᴋʜᴀ̂ᴜ ᴘʜᴜ̣ᴄ ʜᴏ̂̀ɪ ᴠᴇ̂́ᴛ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴄʜᴏ ᴄʜᴀ́ᴜ ᴘ.

ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢᴀ̀ʏ ǫᴜᴀ, ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ Đᴀ ᴋʜᴏᴀ ᴛɪ̉ɴʜ ᴛᴜʏᴇ̂ɴ ǫᴜᴀɴɢ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ɴʜᴀ̣̂ɴ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴇ̉ ɴʜᴏ̉ ʙɪ̣ ᴄʜᴏ́ ᴄᴀ̆́ɴ (ᴀ̉ɴʜ: ʙᴠᴄᴄ)

ʙᴀ́ᴄ sɪ̃ ᴋʜᴜʏᴇ̂́ɴ ᴄᴀ́ᴏ, ᴋʜɪ ᴛʀᴇ̉ ʙɪ̣ ᴄʜᴏ́ ᴄᴀ̆́ɴ, đᴏ̂́ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ᴠᴇ̂́ᴛ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ɴʜᴏ̉ ᴄᴀ̂̀ɴ ʀᴜ̛̉ᴀ ɴɢᴀʏ ᴠᴏ̛́ɪ xᴀ̀ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ᴠᴀ̀ ᴅᴜ̛ᴏ̛́ɪ ᴠᴏ̀ɪ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴄʜᴀ̉ʏ ʟɪᴇ̂ɴ ᴛᴜ̣ᴄ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ 𝟷𝟶 – 𝟷𝟻 ᴘʜᴜ́ᴛ.

sᴀᴜ đᴏ́ ᴠᴇ̂́ᴛ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴄᴀ̂̀ɴ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʀᴜ̛̉ᴀ ᴋʏ̃ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄᴏ̂̀ɴ 𝟽𝟶%. Đᴏ̂́ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ᴠᴇ̂́ᴛ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ʟᴏ̛́ɴ ᴠᴀ̀ ᴘʜᴜ̛́ᴄ ᴛᴀ̣ᴘ ᴄᴀ̂̀ɴ đᴜ̛ᴀ ᴛʀᴇ̉ đᴇ̂́ɴ ɴɢᴀʏ ᴄᴏ̛ sᴏ̛̉ ʏ ᴛᴇ̂́ ɢᴀ̂̀ɴ ɴʜᴀ̂́ᴛ đᴇ̂̉ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄᴀ̂́ᴘ ᴄᴜ̛́ᴜ ᴠᴀ̀ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀɪ̣ ᴋɪ̣ᴘ ᴛʜᴏ̛̀ɪ, ᴛʀᴀ́ɴʜ ʙɪᴇ̂́ɴ ᴄʜᴜ̛́ɴɢ xᴀ̉ʏ ʀᴀ. sᴀᴜ ᴋʜɪ ʙɪ̣ ᴄʜᴏ́ ᴄᴀ̆́ɴ, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴄᴀ̂̀ɴ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʙᴀ́ᴄ sɪ̃ ᴛʜᴀ̆ᴍ ᴋʜᴀ́ᴍ ᴠᴀ̀ ᴛᴜ̛ ᴠᴀ̂́ɴ ᴛɪᴇ̂ᴍ ᴠᴀᴄᴄɪɴᴇ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴅᴀ̣ɪ ᴄᴀ̀ɴɢ sᴏ̛́ᴍ ᴄᴀ̀ɴɢ ᴛᴏ̂́ᴛ.

ʙᴀ́ᴄ sɪ̃ ʟᴜ̛ᴜ ʏ́, ᴛᴜʏᴇ̣̂ᴛ đᴏ̂́ɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛᴜ̛̣ ʏ́ sᴜ̛̉ ᴅᴜ̣ɴɢ ᴛʜᴀ̉ᴏ ᴅᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʀᴏ̃ ɴɢᴜᴏ̂̀ɴ ɢᴏ̂́ᴄ ʙᴏ̂ɪ, đᴀ̆́ᴘ ᴠᴀ̀ᴏ ᴠᴇ̂́ᴛ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ, ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛᴜ̛̣ ᴄʜᴜ̛̃ᴀ ᴏ̛̉ ɴʜᴀ̀ ᴄʜᴏ ᴛʀᴇ̉. ᴛʀᴏɴɢ ᴠᴀ̀ɪ ɴɢᴀ̀ʏ ǫᴜᴀ, ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ Đᴀ ᴋʜᴏᴀ ᴛɪ̉ɴʜ ᴛᴜʏᴇ̂ɴ ǫᴜᴀɴɢ ʟɪᴇ̂ɴ ᴛᴜ̣ᴄ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴄᴀ́ᴄ ʙᴇ̣̂ɴʜ ɴʜɪ ᴄᴀ̂́ᴘ ᴄᴜ̛́ᴜ ᴅᴏ ʙɪ̣ ᴄʜᴏ́ ᴄᴀ̆́ɴ. ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ ᴋʜᴜʏᴇ̂́ɴ ᴄᴀ́ᴏ, ᴄᴀ́ᴄ ᴘʜᴜ̣ ʜᴜʏɴʜ ᴄᴀ̂̀ɴ ʜᴀ̣ɴ ᴄʜᴇ̂́ ᴄʜᴏ ᴛʀᴇ̉ ᴇᴍ ᴛɪᴇ̂́ᴘ xᴜ́ᴄ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄʜᴏ́ ɴᴜᴏ̂ɪ, ᴄʜᴏ́ ʟᴀ̣. ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ ᴄᴏ́ ᴛʀᴇ̉ ᴄᴏɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɴᴇ̂ɴ ɴᴜᴏ̂ɪ ɢɪᴏ̂́ɴɢ ᴄʜᴏ́ ᴛᴏ ᴠᴀ̀ ᴅᴜ̛̃, ɴᴇ̂́ᴜ ɴᴜᴏ̂ɪ ʙᴀ̆́ᴛ ʙᴜᴏ̣̂ᴄ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴛɪᴇ̂ᴍ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ᴄʜᴏ ᴄᴏɴ ᴠᴀ̣̂ᴛ đᴀ̂̀ʏ đᴜ̉. ɴɢᴏᴀ̀ɪ ʀᴀ, ᴄᴏɴ ᴠᴀ̣̂ᴛ ᴘʜᴀ̉ɪ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴛʜᴜᴀ̂̀ɴ ᴅᴜ̛ᴏ̛̃ɴɢ, xɪ́ᴄʜ, ʀᴀ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴘʜᴀ̉ɪ ʀᴏ̣ ᴍᴏ̃ᴍ.