Tin Trong Ngày

ᴄʟɪᴘ: ɴʜᴏ́ᴍ ᴛʜᴀɴʜ ɴɪᴇ̂ɴ đᴀ́ɴʜ ᴅᴀ̃ ᴍᴀɴ ᴄᴏ̂ ɢᴀ́ɪ ᴛᴀ̣ɪ ǫᴜᴀ́ɴ ᴏ̂́ᴄ

ᴛʜᴇᴏ ᴋᴇ̂́ᴛ ʟᴜᴀ̣̂ɴ ɢɪᴀ́ᴍ đɪ̣ɴʜ ᴘʜᴀ́ᴘ ʏ, ᴛɪ̉ ʟᴇ̣̂ ᴛᴏ̂̉ɴ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴄᴏ̛ ᴛʜᴇ̂̉ ᴄᴏ̂ ɢᴀ́ɪ ʙɪ̣ ɴʜᴏ́ᴍ ᴛʜᴀɴʜ ɴɪᴇ̂ɴ đᴀ́ɴʜ ᴅᴀ̃ ᴍᴀɴ ᴛᴀ̣ɪ ǫᴜᴀ́ɴ ᴏ̂́ᴄ ʟᴀ̀ 𝟺%

ɴɢᴀ̀ʏ 𝟸𝟶-𝟷𝟸, ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ᴄᴀ̉ɴʜ sᴀ́ᴛ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴛᴘ ʟᴏɴɢ xᴜʏᴇ̂ɴ, ᴛɪ̉ɴʜ ᴀɴ ɢɪᴀɴɢ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴠᴜ̛̀ᴀ ʀᴀ ǫᴜʏᴇ̂́ᴛ đɪ̣ɴʜ ᴋʜᴏ̛̉ɪ ᴛᴏ̂́ ᴠᴜ̣ ᴀ́ɴ, ᴋʜᴏ̛̉ɪ ᴛᴏ̂́ ʙɪ̣ ᴄᴀɴ ᴠᴀ̀ ʟᴇ̣̂ɴʜ ʙᴀ̆́ᴛ ᴛᴀ̣ᴍ ɢɪᴀᴍ đᴏ̂́ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ɴɢᴜʏᴇ̂̃ɴ ᴠᴀ̆ɴ ᴍᴀ̂̃ɴ (sɴ 𝟸𝟶𝟶𝟶), ʟᴇ̂ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴛᴀ̀ɪ (sɴ 𝟸𝟶𝟶𝟷), ᴠᴏ̃ ɴɢᴏ̣ᴄ sᴏ̛ɴ, ɴɢᴜʏᴇ̂̃ɴ ǫᴜᴏ̂́ᴄ ᴛᴜᴀ̂́ɴ (ᴄᴜ̀ɴɢ sɴ 𝟸𝟶𝟶𝟹) ᴠᴀ̀ ᴄᴀ̂́ᴍ đɪ ᴋʜᴏ̉ɪ ɴᴏ̛ɪ ᴄᴜ̛ ᴛʀᴜ́ đᴏ̂́ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ɴɢᴜʏᴇ̂̃ɴ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ɴᴀᴍ (sɴ 𝟸𝟶𝟶𝟻), ɴɢᴜʏᴇ̂̃ɴ ǫᴜᴏ̂́ᴄ ʜᴀ̉ɪ (sɴ 𝟸𝟶𝟶𝟻) – ᴄᴜ̀ɴɢ ɴɢᴜ̣ ᴛᴘ ʟᴏɴɢ xᴜʏᴇ̂ɴ – đᴇ̂̉ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴛᴜ̣ᴄ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ᴠᴇ̂̀ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ “ᴄᴏ̂́ ʏ́ ɢᴀ̂ʏ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛɪ́ᴄʜ”.

[ᴠɪᴅᴇᴏ] ᴄᴏ̂ ɢᴀ́ɪ ʙɪ̣ đᴀ́ɴʜ ᴅᴀ̃ ᴍᴀɴ . ɴɢᴜᴏ̂̀ɴ: ᴅᴏ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴄᴜɴɢ ᴄᴀ̂́ᴘ

ᴛʜᴇᴏ ᴋᴇ̂́ᴛ ǫᴜᴀ̉ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ, ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ 𝟸𝟶 ɢɪᴏ̛̀ 𝟹𝟶 ᴘʜᴜ́ᴛ ɴɢᴀ̀ʏ 𝟷𝟼-𝟻, ʟᴇ̂ ɴɢᴏ̣ᴄ ᴍᴀɪ (sɴ 𝟸𝟶𝟶𝟷; ɴɢᴜ̣ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴍʏ̃ xᴜʏᴇ̂ɴ, ᴛᴘ ʟᴏɴɢ xᴜʏᴇ̂ɴ) ᴄᴜ̀ɴɢ ɴɢᴜʏᴇ̂̃ɴ ᴛʜɪ̣ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛʜᴀɴʜ ᴠᴀ̀ 𝟸 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʙᴀ̣ɴ đᴇ̂́ɴ ǫᴜᴀ́ɴ ᴏ̂́ᴄ ᴏ̛̉ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴍʏ̃ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛́ᴄ đᴇ̂̉ ᴀ̆ɴ ᴜᴏ̂́ɴɢ. ʟᴜ́ᴄ ɴᴀ̀ʏ, ɴʜᴏ́ᴍ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍᴀ̂̃ɴ đᴀɴɢ ᴛʜᴀᴍ ᴅᴜ̛̣ ᴛɪᴇ̣̂ᴄ sɪɴʜ ɴʜᴀ̣̂ᴛ ʙᴀ̣ɴ ᴏ̛̉ ʙᴀ̀ɴ ɢᴀ̂̀ɴ đᴏ́. ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ 𝟷 ɢɪᴏ̛̀ sᴀᴜ, ᴍᴀɪ đɪ ᴠᴇ̣̂ sɪɴʜ ᴛʜɪ̀ ɢᴀ̣̆ᴘ ᴍᴀ̂̃ɴ. ᴍᴀ̂̃ɴ ᴄʜᴏ ʀᴀ̆̀ɴɢ ᴄᴏ̂ ɢᴀ́ɪ ɴᴀ̀ʏ đᴀ̃ ɴʜɪ̀ɴ đᴇ̂̉ᴜ ᴍɪ̀ɴʜ ɴᴇ̂ɴ ǫᴜᴀʏ ᴠᴀ̀ᴏ ʙᴀ̀ɴ ᴋᴇ̂̉ ᴄʜᴏ ɴʜᴏ́ᴍ ʙᴀ̣ɴ ᴄᴜ̀ɴɢ ʙɪᴇ̂́ᴛ.

ᴄᴀ́ᴄ đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ʙɪ̣ ʙᴀ̆́ᴛ ɢɪᴜ̛̃ ᴠɪ̀ đᴀ́ɴʜ ᴄᴏ̂ ɢᴀ́ɪ ɴʜᴀ̣̂ᴘ ᴠɪᴇ̣̂ɴ ᴠᴏ̛́ɪ ᴛɪ̉ ʟᴇ̣̂ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛɪ́ᴄʜ 𝟺%. ᴀ̉ɴʜ ᴅᴏ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴄᴜɴɢ ᴄᴀ̂́ᴘ ɴɢᴀʏ sᴀᴜ đᴏ́, ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴍᴀɪ đɪ ʀᴀ ᴋʜᴜ ᴠᴜ̛̣ᴄ ɴʜᴀ̀ ᴠᴇ̣̂ sɪɴʜ, ᴍᴀ̂̃ɴ ᴄᴜ̀ɴɢ ɴᴀᴍ đɪ ᴛʜᴇᴏ ʀᴏ̂̀ɪ đᴀ́ɴʜ ᴍᴀɪ ᴛᴇ́ ɴɢᴀ̃ ᴠᴀ̀ᴏ ᴠᴀ́ᴄʜ ᴛᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ. ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜɪ đᴏ́, ʜᴀ̉ɪ, ᴛᴜᴀ̂́ɴ, ᴛᴀ̀ɪ ᴠᴀ̀ sᴏ̛ɴ ᴏ̛̉ ɴɢᴏᴀ̀ɪ ʙᴀ̀ɴ ɴʜᴀ̣̂ᴜ ᴄʜᴀ̣ʏ ᴠᴀ̀ᴏ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴛᴜ̣ᴄ đᴀ́ɴʜ ᴍᴀɪ ᴛᴇ́ ɴɢᴀ̃ xᴜᴏ̂́ɴɢ ɴᴇ̂̀ɴ xɪ ᴍᴀ̆ɴɢ. ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴅᴜ̛̀ɴɢ ʟᴀ̣ɪ, ᴍᴀ̂̃ɴ, ɴᴀᴍ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴛᴜ̣ᴄ ᴅᴜ̀ɴɢ ᴅᴀ̂ʏ ᴛʜᴀ̆́ᴛ ʟᴜ̛ɴɢ đᴀ́ɴʜ ᴠᴀ̀ᴏ đᴀ̂̀ᴜ ᴠᴀ̀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴍᴀɪ.

ᴛʜᴀ̂́ʏ ʙᴀ̣ɴ ʙɪ̣ đᴀ́ɴʜ ᴅᴀ̃ ᴍᴀɴ, ᴛʜᴀɴʜ ᴄʜᴀ̣ʏ ʟᴀ̣ɪ ᴄᴀɴ ɴɢᴀ̆ɴ ᴛʜɪ̀ ʙɪ̣ ᴛᴀ̀ɪ ᴅᴜ̀ɴɢ ɢʜᴇ̂́ đᴀ́ɴʜ ᴠᴀ̀ᴏ ᴍᴀ̣̆ᴛ ʀᴏ̂̀ɪ ᴄᴀ̉ ɴʜᴏ́ᴍ ʟᴇ̂ɴ xᴇ ʀᴀ ᴠᴇ̂̀. ᴍᴏ̣̂ᴛ ʟᴜ́ᴄ sᴀᴜ, ᴍᴀɪ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴍᴏ̣ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đᴜ̛ᴀ đᴇ̂́ɴ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀɪ̣ ʀᴏ̂̀ɪ đᴇ̂́ɴ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴛʀɪ̀ɴʜ ʙᴀ́ᴏ. ᴛʜᴇᴏ ᴋᴇ̂́ᴛ ʟᴜᴀ̣̂ɴ ɢɪᴀ́ᴍ đɪ̣ɴʜ ᴘʜᴀ́ᴘ ʏ, ᴛɪ̉ ʟᴇ̣̂ ᴛᴏ̂̉ɴ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴄᴏ̛ ᴛʜᴇ̂̉ ᴅᴏ ᴛᴀ̂́ᴛ ᴄᴀ̉ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛɪ́ᴄʜ ɢᴀ̂ʏ ɴᴇ̂ɴ đᴏ̂́ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ᴍᴀɪ ʟᴀ̀ 𝟺%.