Tin Trong Ngày

ᴄʜᴀ̂ɴ ᴅᴜɴɢ ‘ᴅɪ̀ ɢʜᴇ̉’ ɴɢʜɪ ʙᴀ̣ᴏ ʜᴀ̀ɴʜ ʙᴇ́ ɢᴀ́ɪ 𝟾 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ᴛ.ᴜ̛̉ ᴠ.ᴏɴɢ: ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ xᴜʏᴇ̂ɴ ᴋʜᴏᴇ ʙᴏᴅʏ sᴇxʏ, ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ sᴏ̂́ɴɢ sᴀɴɢ ᴄʜᴀ̉ɴʜ ᴠᴀ̀ ʜᴀʏ ɴᴏ́ɪ đᴀ̣ᴏ ʟʏ́

ᴛʀᴇ̂ɴ ᴛʀᴀɴɢ ᴄᴀ́ ɴʜᴀ̂ɴ, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɴᴀ̀ʏ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ xᴜʏᴇ̂ɴ đᴀ̆ɴɢ ᴛᴀ̉ɪ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ʜɪ̀ɴʜ ᴀ̉ɴʜ sᴇxʏ, ɴᴏ́ɴɢ ʙᴏ̉ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ ᴋᴇ̀ᴍ ᴛʜᴇᴏ đᴏ́ ʟᴀ̀ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ sᴏ̂́ɴɢ sᴀɴɢ ᴄʜᴀ̉ɴʜ, ɢɪᴀ̀ᴜ ᴄᴏ́.

ʜᴀɪ ɴɢᴀ̀ʏ ᴛʀᴏ̛̉ ʟᴀ̣ɪ đᴀ̂ʏ, ᴋʜɪ ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴄʜᴀ́ᴜ ɴ.ᴛ.ᴠ.ᴀ. (𝟾 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ) ɴɢᴜ̣ ǫᴜᴀ̣̂ɴ 𝟷, ᴛᴘ.ʜᴄᴍ ᴛᴜ̛̉ ᴠᴏɴɢ ɴɢʜɪ ᴅᴏ ʙɪ̣ ‘ᴅɪ̀ ɢʜᴇ̉’ ʙᴀ̣ᴏ ʜᴀ̀ɴʜ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ đᴀ̆ɴɢ ᴛᴀ̉ɪ, ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪᴇ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ đᴀ̃ ʙᴀ̀ʏ ᴛᴏ̉ sᴜ̛̣ ᴘʜᴀ̂̃ɴ ɴᴏ̣̂, ʙᴜ̛́ᴄ xᴜ́ᴄ ᴠᴏ̛́ɪ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ ʙᴀ̣ᴏ ʜᴀ̀ɴʜ ᴛʀᴇ̉ ᴇᴍ ᴄᴜ̉ᴀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ‘ᴅɪ̀ ɢʜᴇ̉’.

ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴠᴇ̂́ᴛ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴄᴏ̛ ᴛʜᴇ̂̉ ᴄʜᴀ́ᴜ ʙᴇ́ ᴛʜᴏ̛̀ɪ đɪᴇ̂̉ᴍ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ đᴜ̛ᴀ ᴠᴀ̀ᴏ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ… – ᴀ̉ɴʜ ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ᴛʀᴇ̉

ᴛʜᴇᴏ đᴏ́, ᴄʜᴀ́ᴜ ᴀ ᴛᴜ̛̉ ᴠᴏɴɢ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴋʜɪ đᴇ̂́ɴ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ, ᴛʀᴇ̂ɴ ᴄᴏ̛ ᴛʜᴇ̂̉ ᴄʜᴀ́ᴜ ᴄᴏ́ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴠᴇ̂́ᴛ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴠᴀ̀ ᴠᴇ̂́ᴛ ʙᴀ̂̀ᴍ ᴛɪ́ᴍ ɴɢʜɪ ᴅᴏ ʙɪ̣ đᴀ́ɴʜ. ᴛʜᴇᴏ ʙᴀ́ᴏ ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ᴛʀᴇ̉, ᴋʜɪ ᴋɪᴇ̂̉ᴍ ᴛʀᴀ ᴛʜɪ ᴛʜᴇ̂̉, ʙᴀ́ᴄ sɪ̃ ɢʜɪ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴄʜᴀ́ᴜ ʙᴇ́ ᴄᴏ́ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴠᴇ̂́ᴛ ʙᴀ̂̀ᴍ ʟᴏ̛́ɴ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴᴏ̛ɪ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴄᴏ̛ ᴛʜᴇ̂̉, ɴɢᴏᴀ̀ɪ ʀᴀ ᴄᴏ̀ɴ ᴄᴏ́ ᴠᴇ̂́ᴛ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴋʜᴀ̂ᴜ ᴠᴀ́, ᴍᴏ̛̀ ᴄᴜ̃ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴠᴜ̀ɴɢ ᴍᴀ̣̆ᴛ. ᴛᴜ̛̀ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴠᴇ̂́ᴛ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴠᴀ̀ ᴍᴀ̉ɴɢ ᴛʜᴀ̂ᴍ, ʙᴀ̂̀ᴍ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴄᴏ̛ ᴛʜᴇ̂̉ ʙᴇ́, ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ɴᴀ̆ɴɢ ɴɢʜɪ ᴠᴀ̂́ɴ ᴄʜᴀ́ᴜ ʙᴇ́ ʙɪ̣ đᴀ́ɴʜ đᴀ̣̂ᴘ ᴅᴀ̂̃ɴ đᴇ̂́ɴ ᴛᴜ̛̉ ᴠᴏɴɢ.

ᴛʜᴏ̛̀ɪ đɪᴇ̂̉ᴍ ɴᴀ̀ʏ, ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴛᴀ̀ɪ ᴋʜᴏᴀ̉ɴ ғᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ ᴄᴏ́ ᴛᴇ̂ɴ ɴ.ᴛ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄʜᴏ ʟᴀ̀ ᴛʀᴀɴɢ ᴄᴀ́ ɴʜᴀ̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ‘ᴅɪ̀ ɢʜᴇ̉’ ɴɢʜɪ ʙᴀ̣ᴏ ʜᴀ̀ɴʜ ʙᴇ́ ɢᴀ́ɪ 𝟾 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ᴛᴜ̛̉ ᴠᴏɴɢ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄʜɪᴀ sᴇ̉. ᴛʜᴇᴏ đᴏ́, ᴛʀᴇ̂ɴ ᴛʀᴀɴɢ ᴄᴀ́ ɴʜᴀ̂ɴ ɴᴀ̀ʏ, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴘʜᴜ̣ ɴᴜ̛̃ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ xᴜʏᴇ̂ɴ đᴀ̆ɴɢ ᴛᴀ̉ɪ ʜɪ̀ɴʜ ᴀ̉ɴʜ ᴋʜᴏᴇ ʙᴏᴅʏ sᴇxʏ ᴄᴜᴏ̂́ɴ ʜᴜ́ᴛ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ. ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄʜɪ̉ ᴛʜᴇ̂́, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɴᴀ̀ʏ ᴄᴏ̀ɴ ᴋʜᴏᴇ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴍᴏ́ɴ đᴏ̂̀ ʜᴀ̀ɴɢ ʜɪᴇ̣̂ᴜ đᴀ̆́ᴛ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴠᴀ̀ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ sᴏ̂́ɴɢ sᴀɴɢ ᴄʜᴀ̉ɴʜ, ʜᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ ᴛʜᴜ̣.

ᴛʀᴀɴɢ ᴄᴀ́ ɴʜᴀ̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄʜᴏ ʟᴀ̀ ‘ᴅɪ̀ ɢʜᴇ̉’

ᴛʀᴏɴɢ ᴘʜᴀ̂̀ɴ ᴍᴏ̂ ᴛᴀ̉ ᴛɪᴇ̂̉ᴜ sᴜ̛̉, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɴᴀ̀ʏ ɢʜɪᴍ ᴄᴀ̂ᴜ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ᴀɴʜ ᴛʀɪᴇ̂́ᴛ ʟʏ́: ‘ɪ ᴀᴍ ɴᴏᴛ ᴛʀʏɪɴɢ ᴛᴏ ɢɪᴠᴇ ᴀɴ ɪᴍᴀɢᴇ ᴏғ ᴀ ғᴀɪʀʏᴛᴀʟᴇ, ᴘᴇʀғᴇᴄᴛ, ᴇᴠᴇʀʏᴛʜɪɴɢ ᴇʟsᴇ, ɪ ᴀᴍ ᴊᴜsᴛ ʙᴇɪɴɢ ᴍʏsᴇʟғ’ (ᴛᴀ̣ᴍ ᴅɪ̣ᴄʜ: ᴛᴏ̂ɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴍᴜᴏ̂́ɴ ᴄᴏ̂́ ɢᴀ̆́ɴɢ xᴀ̂ʏ ᴅᴜ̛̣ɴɢ ʜɪ̀ɴʜ ᴀ̉ɴʜ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴛɪᴇ̂ɴ ɴᴜ̛̃, ᴛᴏ̂ɪ ᴄʜɪ̉ ᴍᴜᴏ̂́ɴ ʟᴀ̀ ᴄʜɪ́ɴʜ ᴍɪ̀ɴʜ).

ᴄʜᴜ̛ᴀ ʜᴇ̂́ᴛ, ᴛʜᴇᴏ ᴍᴏ̣̂ᴛ sᴏ̂́ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪᴇ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄʜᴏ ʟᴀ̀ ‘ᴅɪ̀ ɢʜᴇ̉’ ᴛʀᴏɴɢ ᴄᴀ̂ᴜ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ʙᴀ̣ᴏ ʜᴀ̀ɴʜ ʙᴇ́ ɢᴀ́ɪ 𝟾 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ᴛᴜ̛̉ ᴠᴏɴɢ ᴄᴏ̀ɴ sᴜ̛̉ ᴅᴜ̣ɴɢ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴛᴀ̀ɪ ᴋʜᴏᴀ̉ɴ ᴋʜᴀ́ᴄ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴛᴇ̂ɴ ɴ.ᴛ ᴠᴀ̀ ɴᴏ̛ɪ ɴᴀ̀ʏ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ xᴜʏᴇ̂ɴ đᴀ̆ɴɢ ᴛᴀ̉ɪ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ʜɪ̀ɴʜ ᴀ̉ɴʜ sᴀɴɢ ᴄʜᴀ̉ɴʜ, ɴᴏ́ɴɢ ʙᴏ̉ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴘʜᴜ̣ ɴᴜ̛̃ ɴᴀ̀ʏ.

ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ʜɪ̀ɴʜ ᴀ̉ɴʜ sᴀɴɢ ᴄʜᴀ̉ɴʜ ᴄᴜ̉ᴀ ɴ.ᴛ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴛʀᴀɴɢ ᴄᴀ́ ɴʜᴀ̂ɴ

ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛᴀ̣ɪ, ᴛʀᴇ̂ɴ ᴄᴀ̉ 𝟸 ᴛᴀ̀ɪ ᴋʜᴏᴀ̉ɴ ɴᴀ̀ʏ, ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪᴇ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ đᴀ̃ ᴠᴀ̀ᴏ ᴛʜᴀ̉ ʜᴀ̀ɴɢ ᴄʜᴜ̣ᴄ ɴɢᴀ̀ɴ ʟᴜ̛ᴏ̛̣ᴛ ᴄᴀ̉ᴍ xᴜ́ᴄ ᴘʜᴀ̂̃ɴ ɴᴏ̣̂.