Tin Trong Ngày

ʜᴀ̀ ɴᴏ̣̂ɪ: ɴᴜ̛̃ sɪɴʜ ᴠɪᴇ̂ɴ ʜᴏ̣ᴄ ᴠɪᴇ̣̂ɴ ɴɢᴀ̂ɴ ʜᴀ̀ɴɢ ʙɪ̣ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʏᴇ̂ᴜ ᴄᴜ̃ sᴀ́ᴛ ʜᴀ̣ɪ ᴅᴀ̃ ᴍᴀɴ ᴛʀᴇ̂ɴ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ đɪ ʟᴀ̀ᴍ ᴛʜᴇ̂ᴍ ᴠᴇ̂̀

ʟᴜ̛̣ᴄ ʟᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ɴᴀ̆ɴɢ ᴠᴀ̂̃ɴ đᴀɴɢ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴᴜ̛̃ sɪɴʜ ʙɪ̣ sᴀ́ᴛ ʜᴀ̣ɪ xᴀ̉ʏ ʀᴀ ᴛʀᴇ̂ɴ đɪ̣ᴀ ʙᴀ̀ɴ xᴀ̃ Đᴜ̛́ᴄ ɢɪᴀɴɢ (ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ʜᴏᴀ̀ɪ Đᴜ̛́ᴄ, ʜᴀ̀ ɴᴏ̣̂ɪ).

ɴɢᴀ̀ʏ 𝟸𝟺/𝟷𝟸, ᴛʀᴀᴏ đᴏ̂̉ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴛᴏ̂ɪ, ᴏ̂ɴɢ ʜᴏᴀ̀ɴɢ ɴɢᴏ̣ᴄ ᴛɪᴇ̂́ɴ (sɴ 𝟷𝟿𝟼𝟿, ᴛʀᴜ́ ᴛᴀ̣ɪ ᴛʜᴏ̂ɴ ᴄᴀᴏ ᴛʀᴜɴɢ, xᴀ̃ Đᴜ̛́ᴄ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ, ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ʜᴏᴀ̀ɪ Đᴜ̛́ᴄ, ʜᴀ̀ ɴᴏ̣̂ɪ) ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ, ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ ᴠᴜ̛̀ᴀ ʟᴏ ʜᴀ̣̂ᴜ sᴜ̛̣ ᴄʜᴏ ᴄᴏɴ ɢᴀ́ɪ ʟᴀ̀ ᴄʜᴀ́ᴜ ʜ.ᴛ.ʜ. (𝟷𝟿 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ, sɪɴʜ ᴠɪᴇ̂ɴ ʜᴏ̣ᴄ ᴠɪᴇ̣̂ɴ ɴɢᴀ̂ɴ ʜᴀ̀ɴɢ).

ᴛʜᴇᴏ ᴏ̂ɴɢ ᴛɪᴇ̂́ɴ, ᴛʀᴜ̛ᴀ 𝟸𝟸/𝟷𝟸, sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴀ̆ɴ ᴄᴏ̛ᴍ, ᴄʜᴀ́ᴜ ʜ. đᴀ̃ đɪ ʟᴀ̀ᴍ ᴛʜᴇ̂ᴍ. Đᴇ̂́ɴ ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ 𝟸𝟸ʜ𝟹𝟶 ᴄᴜ̀ɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ ᴋʜɪ ᴏ̂ɴɢ đᴀɴɢ ɴɢᴜ̉ ᴛʜɪ̀ ɴʜᴀ̣̂ɴ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ᴄᴏɴ ɢᴀ́ɪ ᴍɪ̀ɴʜ ᴛʀᴏɴɢ ʟᴜ́ᴄ đɪ ʟᴀ̀ᴍ ᴠᴇ̂̀ ʙɪ̣ sᴀ́ᴛ ʜᴀ̣ɪ ᴄᴀ́ᴄʜ ɴʜᴀ̀ ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ ʜᴏ̛ɴ 𝟷ᴋᴍ.

Ông Tiến trước bàn thờ con gái

“ɴɢʜɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ ʙɪ̣ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ ʙᴀ̆́ᴛ ʟᴀ̣ɪ ɴɢᴀʏ sᴀᴜ đᴏ́”, ᴏ̂ɴɢ ᴛɪᴇ̂́ɴ ɴᴏ́ɪ. Đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʙɪᴇ̂́ᴛ, ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴋʜɪ xᴀ̉ʏ ʀᴀ ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ, ɴɢʜɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ ᴠᴀ̀ ʜ. ᴛᴜ̛̀ɴɢ ᴄᴏ́ ᴛɪ̀ɴʜ ᴄᴀ̉ᴍ ʏᴇ̂ᴜ đᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ɴʜᴜ̛ɴɢ đᴀ̃ ᴄʜɪᴀ ᴛᴀʏ ʜᴏ̛ɴ ɴᴜ̛̉ᴀ ɴᴀ̆ᴍ ɴᴀʏ.

ʟɪᴇ̂ɴ ǫᴜᴀɴ đᴇ̂́ɴ ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ, ʟᴀ̃ɴʜ đᴀ̣ᴏ ᴜʙɴᴅ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ʜᴏᴀ̀ɪ Đᴜ̛́ᴄ, ᴛᴘ. ʜᴀ̀ ɴᴏ̣̂ɪ xᴀ́ᴄ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴛʀᴇ̂ɴ đɪ̣ᴀ ʙᴀ̀ɴ ᴠᴜ̛̀ᴀ xᴀ̉ʏ ʀᴀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴠᴜ̣ ᴀ́ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ ɴɢʜɪᴇ̂ᴍ ᴛʀᴏ̣ɴɢ. ʜɪᴇ̣̂ɴ, ᴜʙɴᴅ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ đᴀ̃ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴛɪɴ ʙᴀ́ᴏ sᴏ̛ ʙᴏ̣̂ ᴠᴇ̂̀ ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ.