Tin Trong Ngày

ɴᴏ́ɴɢ: ᴀᴅɴ ᴄᴜ̉ᴀ ‘ᴛʜᴀ̂̀ʏ ᴏ̂ɴɢ ɴᴏ̣̂ɪ‘ ʟᴇ̂ ᴛᴜ̀ɴɢ ᴠᴀ̂ɴ ᴛʀᴜ̀ɴɢ ᴋʜᴏ̛́ᴘ ᴠᴏ̛́ɪ ᴀᴅɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍᴏ̣̂ᴛ sᴏ̂́ đᴜ̛́ᴀ ʙᴇ́ ᴏ̛̉ ᴛɪ̣ɴʜ ᴛʜᴀ̂́ᴛ ʙᴏ̂̀ɴɢ ʟᴀɪ

ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴀ́ɴ ʙᴏ̣̂ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴛɪ̉ɴʜ ʟᴏɴɢ ᴀɴ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴛᴏ̛̀ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ɴʜᴀ̂ɴ ᴅᴀ̂ɴ, ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ᴄᴀ̉ɴʜ sᴀ́ᴛ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ đᴀ̃ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ʜɪᴇ̣̂ɴ ʟᴇ̣̂ɴʜ ʙᴀ̆́ᴛ ᴛᴀ̣ᴍ ɢɪᴀᴍ ᴏ̂ɴɢ ʟᴇ̂ ᴛᴜ̀ɴɢ ᴠᴀ̂ɴ.

Ø̂₦₲ ⱠɆ̂ ₮Ʉ̀₦₲ V₳̂₦ ₵Ǿ Ⱨ₳̀₦Ⱨ Vł ⱠØ₳̣₦ ⱠɄ₳̂₦

ᴛʜᴇᴏ ᴛᴏ̛̀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʟᴀᴏ đᴏ̣̂ɴɢ, ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ᴀɴ ɴɪɴʜ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴛɪ̉ɴʜ ʟᴏɴɢ ᴀɴ đᴀɴɢ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴛᴜ̣ᴄ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ 𝟹 ᴛᴏ̣̂ɪ ᴅᴀɴʜ xᴀ̉ʏ ʀᴀ ᴛᴀ̣ɪ ɴᴏ̛ɪ ᴛᴜ̛̣ xᴜ̛ɴɢ ᴛɪ̣ɴʜ ᴛʜᴀ̂́ᴛ ʙᴏ̂̀ɴɢ ʟᴀɪ (ᴄᴏ̀ɴ ᴄᴏ́ ᴛᴇ̂ɴ ᴛʜɪᴇ̂̀ɴ ᴀᴍ ʙᴇ̂ɴ ʙᴏ̛̀ ᴠᴜ̃ ᴛʀᴜ̣, ᴏ̛̉ xᴀ̃ ʜᴏ̀ᴀ ᴋʜᴀ́ɴʜ ᴛᴀ̂ʏ, ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Đᴜ̛́ᴄ ʜᴏ̀ᴀ, ᴛɪ̉ɴʜ ʟᴏɴɢ ᴀɴ).

ᴄᴜ̣ ᴛʜᴇ̂̉ ɢᴏ̂̀ᴍ: ʟᴜ̛̀ᴀ đᴀ̉ᴏ ᴄʜɪᴇ̂́ᴍ đᴏᴀ̣ᴛ ᴛᴀ̀ɪ sᴀ̉ɴ; ʟᴏ̛̣ɪ ᴅᴜ̣ɴɢ ǫᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴛᴜ̛̣ ᴅᴏ ᴅᴀ̂ɴ ᴄʜᴜ̉ xᴀ̂ᴍ ᴘʜᴀ̣ᴍ ʟᴏ̛̣ɪ ɪ́ᴄʜ ᴄᴜ̉ᴀ ɴʜᴀ̀ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ, ᴛᴏ̂̉ ᴄʜᴜ̛́ᴄ, ᴄᴀ́ ɴʜᴀ̂ɴ; ᴛᴏ̣̂ɪ ʟᴏᴀ̣ɴ ʟᴜᴀ̂ɴ.

ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ đᴏ́ đᴀ̃ ᴋʜᴏ̛̉ɪ ᴛᴏ̂́ ᴠᴜ̣ ᴀ́ɴ, ᴋʜᴀ́ᴍ xᴇ́ᴛ ᴛᴀ̣ɪ ᴛɪ̣ɴʜ ᴛʜᴀ̂́ᴛ ʙᴏ̂̀ɴɢ ʟᴀɪ.

ᴛʜᴇᴏ ʙᴀ́ᴏ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ɴʜᴀ̂ɴ ᴅᴀ̂ɴ, ᴏ̂ɴɢ ʟᴇ̂ ᴛᴜ̀ɴɢ ᴠᴀ̂ɴ (sɴ 𝟷𝟿𝟹𝟸, ǫᴜᴇ̂ ᴀɴ ɢɪᴀɴɢ, ᴄᴏ́ ʜᴏ̣̂ ᴋʜᴀ̂̉ᴜ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴛʀᴜ́ ᴛᴀ̣ɪ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ 𝟷𝟶, ǫᴜᴀ̣̂ɴ 𝟼, ᴛᴘ.ʜᴄᴍ) ʙɪ̣ ᴋʜᴏ̛̉ɪ ᴛᴏ̂́ 𝟹 ᴛᴏ̣̂ɪ ᴅᴀɴʜ ɴʜᴜ̛ ᴛʀᴇ̂ɴ.

ᴛʜᴇᴏ ʙᴀ́ᴏ ᴘʜᴀ́ᴘ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ, ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Đᴜ̛́ᴄ ʜᴏ̀ᴀ đᴀ̃ ᴠᴀ̀ᴏ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ ʟᴜ̛̀ᴀ đᴀ̉ᴏ ᴛᴀ̣ɪ ᴛɪ̣ɴʜ ᴛʜᴀ̂́ᴛ ʙᴏ̂̀ɴɢ ʟᴀɪ, ᴋᴇ̂̉ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜᴀ́ɴɢ 𝟷𝟷/𝟸𝟶𝟸𝟷 ᴠᴀ̀ đᴇ̂́ɴ ɴɢᴀ̀ʏ 𝟺/𝟷/𝟸𝟶𝟸𝟸 ᴛʜɪ̀ ᴋʜᴏ̛̉ɪ ᴛᴏ̂́ ᴠᴜ̣ ᴀ́ɴ.

“ᴋᴇ̂́ᴛ ǫᴜᴀ̉ ɢɪᴀ́ᴍ đɪ̣ɴʜ ᴀᴅɴ xᴀ́ᴄ đɪ̣ɴʜ ᴏ̂ɴɢ ᴠᴀ̂ɴ ᴄᴏ́ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ ʟᴏᴀ̣ɴ ʟᴜᴀ̂ɴ”, ᴛᴏ̛̀ ɴᴀ̀ʏ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ.

ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴀ́ɴ ʙᴏ̣̂ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴛɪ̉ɴʜ ʟᴏɴɢ ᴀɴ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴛᴏ̛̀ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ɴʜᴀ̂ɴ ᴅᴀ̂ɴ, ʙᴜ̛ᴏ̛́ᴄ đᴀ̂̀ᴜ xᴀ́ᴄ đɪ̣ɴʜ ᴀᴅɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴏ̂ɴɢ ʟᴇ̂ ᴛᴜ̀ɴɢ ᴠᴀ̂ɴ ᴛʀᴜ̀ɴɢ ᴠᴏ̛́ɪ ᴀᴅɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍᴏ̣̂ᴛ sᴏ̂́ đᴜ̛́ᴀ ʙᴇ́ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɴᴜᴏ̂ɪ ᴅᴜ̛ᴏ̛̃ɴɢ ᴏ̛̉ ᴛɪ̣ɴʜ ᴛʜᴀ̂́ᴛ ʙᴏ̂̀ɴɢ ʟᴀɪ ᴠᴀ̀ ᴍᴇ̣ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴀ́ᴄ ʙᴇ́ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴏ̛̉ ᴄᴜ̀ɴɢ. ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴄᴀ́ᴄ ᴛᴏ̣̂ɪ ᴅᴀɴʜ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴏ̂ɴɢ ᴠᴀ̂ɴ đᴀɴɢ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄᴜ̉ɴɢ ᴄᴏ̂́ ʜᴏ̂̀ sᴏ̛ xᴜ̛̉ ʟʏ́.

“Đᴀ̂ʏ ʟᴀ̀ ᴄʜᴜ̛́ɴɢ ᴄᴜ̛́ ᴠᴇ̂̀ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ ʟᴏᴀ̣ɴ ʟᴜᴀ̂ɴ ᴠᴀ̀ ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ᴄᴀ̉ɴʜ sᴀ́ᴛ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ đᴀ̃ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ʜɪᴇ̣̂ɴ ʟᴇ̣̂ɴʜ ʙᴀ̆́ᴛ ᴛᴀ̣ᴍ ɢɪᴀᴍ ᴏ̂ɴɢ ᴠᴀ̂ɴ. ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʟɪᴇ̂ɴ ǫᴜᴀɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴛɪ̣ɴʜ ᴛʜᴀ̂́ᴛ ʙᴏ̂̀ɴɢ ʟᴀɪ ɴᴀ̀ʏ ᴄᴜ̃ɴɢ đᴀɴɢ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄᴜ̉ɴɢ ᴄᴏ̂́ ʜᴏ̂̀ sᴏ̛ xᴜ̛̉ ʟʏ́”, ᴛᴏ̛̀ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ɴʜᴀ̂ɴ ᴅᴀ̂ɴ ᴅᴀ̂̃ɴ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ᴛᴜ̛̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴀ́ɴ ʙᴏ̣̂ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴛɪ̉ɴʜ ʟᴏɴɢ ᴀɴ.

ᴏ̂ɴɢ ʟᴇ̂ ᴛᴜ̀ɴɢ ᴠᴀ̂ɴ ʟᴀ̀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đᴜ̛́ɴɢ đᴀ̂̀ᴜ ɴᴏ̛ɪ ᴛᴜ̛̣ xᴜ̛ɴɢ ᴛɪ̣ɴʜ ᴛʜᴀ̂́ᴛ ʙᴏ̂̀ɴɢ ʟᴀɪ ᴛᴜ̛̀ ɴᴀ̆ᴍ 𝟸𝟶𝟷𝟻, ᴛᴜ̛̀ ᴋʜɪ ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ ᴛᴜ̛̀ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ ᴠᴇ̂̀ đᴀ̂ʏ sᴏ̂́ɴɢ ᴄᴜ̀ɴɢ ʙᴀ̀ ᴄᴀᴏ ᴛʜɪ̣ ᴄᴜ́ᴄ (sɴ 𝟷𝟿𝟼𝟶, ʜᴏ̣̂ ᴋʜᴀ̂̉ᴜ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴛʀᴜ́ ᴏ̛̉ xᴀ̃ ʟᴏɴɢ ʜᴜ̛̣ᴜ Đᴏ̂ɴɢ, ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴄᴀ̂̀ɴ Đᴜ̛ᴏ̛́ᴄ, ᴛɪ̉ɴʜ ʟᴏɴɢ ᴀɴ).

ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ ɴᴀ̀ʏ ᴛᴜ̛̣ xᴜ̛ɴɢ ʟᴀ̀ ᴛʜᴀ̂̀ʏ ᴏ̂ɴɢ ɴᴏ̣̂ɪ ʜᴀʏ Đᴀ̣ɪ đᴜ̛́ᴄ ᴛʜɪ́ᴄʜ ᴛᴀ̂ᴍ Đᴜ̛́ᴄ.

ᴠᴀ̀ᴏ đᴜ́ɴɢ 𝟶ʜ ɴɢᴀ̀ʏ 𝟷/𝟷/𝟸𝟶𝟸𝟶, ᴏ̂ɴɢ ᴠᴀ̂ɴ ᴛᴜʏᴇ̂ɴ ʙᴏ̂́ đᴏ̂̉ɪ ᴛᴇ̂ɴ ᴛɪ̣ɴʜ ᴛʜᴀ̂́ᴛ ʙᴏ̂̀ɴɢ ʟᴀɪ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴛʜɪᴇ̂̀ɴ ᴀᴍ ʙᴇ̂ɴ ʙᴏ̛̀ ᴠᴜ̃ ᴛʀᴜ̣. ᴛʜᴇᴏ ᴛᴏ̛̀ ᴛʜᴀɴʜ ɴɪᴇ̂ɴ, ᴠᴇ̂̀ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ đᴏ̂̉ɪ ᴛᴇ̂ɴ ɴᴀ̀ʏ, ᴏ̂ɴɢ ᴠᴀ̂ɴ ᴋʜɪ đᴏ́ ɴᴏ́ɪ: “ɢɪᴏ̛̀ ᴛʜɪ̀ ɴᴏ̛ɪ đᴀ̂ʏ ᴛʀᴏ̛̉ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ɴɢᴏ̂ɪ ɴʜᴀ̀ ᴍᴏ̛́ɪ ᴍᴏ̛̉ ʀᴏ̣̂ɴɢ ʙᴀᴏ ʟᴀ ᴄᴀ̂̀ɴ ᴘʜᴀ̉ɪ ʟᴀ̀ᴍ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛᴏ̂́ᴛ ᴄʜᴏ ᴛᴀ̂́ᴛ ᴄᴀ̉ ᴍᴏ̣ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ. ᴛᴇ̂ɴ ᴄᴜ̃ ᴄʜᴀ̂́ᴍ ᴅᴜ̛́ᴛ ɢɪᴀ̂ʏ ᴘʜᴜ́ᴛ ɴᴀ̀ʏ, ᴛᴇ̂ɴ ᴍᴏ̛́ɪ sᴇ̃ ɢɪᴜ́ᴘ ᴍᴏ̛̉ ʀᴏ̣̂ɴɢ ᴠᴏ̀ɴɢ ᴛᴀʏ ʜᴏ̛ɴ”. ᴏ̂ɴɢ ᴠᴀ̂ɴ ᴄᴏ̀ɴ ᴄʜᴏ ʀᴀ̆̀ɴɢ, ᴍɪ̀ɴʜ ᴄʜᴏ̛̀ đᴏ̛̣ɪ ɴᴀ̆ᴍ ᴍᴏ̛́ɪ ᴄᴏ̂ɴɢ ʙᴏ̂́ ᴄʜᴏ ᴄᴀ́ᴄ “ᴄᴏɴ” ʙɪᴇ̂́ᴛ, ɴʜᴏ̛́ ᴠᴇ̂̀ ɴᴏ̛ɪ ɴᴀ̀ʏ.

ᴏ̂ɴɢ ʟᴇ̂ ᴛᴜ̀ɴɢ ᴠᴀ̂ɴ (ᴀ̉ɴʜ: ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ɴʜᴀ̂ɴ ᴅᴀ̂ɴ)

₦₲Ʉ̛Ø̛̀ł ₮Ʉ̛̣ ₦Ⱨ₳̣̂₦ Ⱡ₳̀ “₴₳̉₦ ₱Ⱨ₳̂̉₥” ⱠØ₳̣₦ ⱠɄ₳̂₦ ₵Ʉ̉₳ Ø̂₦₲ V₳̂₦

ᴄᴀ́ᴄʜ đᴀ̂ʏ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʟᴀ̂ᴜ, ʟᴇ̂ ᴛʜᴀɴʜ ᴍɪɴʜ ᴛᴜ̀ɴɢ đᴀ̃ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴋʜᴀɪ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ xᴀ̃ ʜᴏ̣̂ɪ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ sᴏ̂́ᴄ ᴠᴇ̂̀ ᴏ̂ɴɢ ʟᴇ̂ ᴛᴜ̀ɴɢ ᴠᴀ̂ɴ ᴠᴀ̀ ᴛɪ̣ɴʜ ᴛʜᴀ̂́ᴛ ʙᴏ̂̀ɴɢ ʟᴀɪ. ᴛʜᴇᴏ ᴠɪᴇᴛɴᴀᴍɴᴇᴛ, ᴛᴜ̀ɴɢ ɴᴏ́ɪ ʀᴀ̆̀ɴɢ ᴀɴʜ ʟᴀ̀ sᴀ̉ɴ ᴘʜᴀ̂̉ᴍ ʟᴏᴀ̣ɴ ʟᴜᴀ̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴏ̂ɴɢ ᴠᴀ̂ɴ ᴠᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄᴀ̣̂ɴ ʜᴜʏᴇ̂́ᴛ, đᴏ̂̀ɴɢ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ᴛɪᴇ̂́ᴛ ʟᴏ̣̂ ᴍɪ̀ɴʜ ᴛᴜ̛̀ɴɢ ʙɪ̣ ᴏ̂ɴɢ ᴠᴀ̂ɴ ʜᴀ̀ɴʜ ʜᴀ̣ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴᴀ̆ᴍ ᴅᴀ̂̃ɴ ᴛᴏ̛́ɪ ʙɪ̣ ᴀ́ᴍ ᴀ̉ɴʜ đᴏ̀ɴ ʀᴏɪ.

“ɴɢᴀ̀ʏ ɴᴀ̀ʏ ǫᴜᴀ ᴛʜᴀ́ɴɢ ɴᴏ̣ ʟᴀ̀ ᴏ̂ɴɢ ʟᴇ̂ ᴛᴜ̀ɴɢ ᴠᴀ̂ɴ ʟᴏ̂ɪ ʀᴀ đᴀ́ɴʜ, ʙᴀ̂́ᴛ ᴋᴇ̂̉ ɴɢᴀ̀ʏ ɴᴀ̀ᴏ ᴍᴜᴏ̂́ɴ đᴀ́ɴʜ ʟᴀ̀ ʟᴏ̂ɪ ʀᴀ đᴀ̣̂ᴘ, ᴠᴜɪ ʙᴜᴏ̂̀ɴ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴋᴇ̂ᴜ ǫᴜᴀ đᴀ̣̂ᴘ. ᴘʜᴀ̣ᴍ ᴍᴏ̣̂ᴛ ʟᴏ̂̃ɪ ɴʜᴇ̣ ɴʜᴜ̛ ʟᴏ̛̃ ʙᴇ̂̉ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴀ́ɪ ʟʏ ᴄᴜ̃ɴɢ ʟᴏ̂ɪ ʀᴀ đᴀ́ɴʜ. ᴏ̂ɴɢ đᴀ́ɴʜ ᴍɪ̀ɴʜ đɪ̉ɴʜ đɪᴇ̂̉ᴍ ɴʜᴀ̂́ᴛ ʟᴀ̀ ɴᴀ̆ᴍ ʟᴏ̛́ᴘ 𝟾, ʟᴏ̛́ᴘ 𝟿.

Đᴀᴜ ǫᴜᴀ́ ᴄʜɪ̣ᴜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɴᴏ̂̉ɪ ᴍᴏ̛́ɪ ʙᴏ̉ ɴʜᴀ̀ đɪ ᴛʜᴇᴏ ᴍᴀ̂́ʏ ᴛʜᴀ̆̀ɴɢ ʙᴜ̣ɪ đᴏ̛̀ɪ, ʟᴀ̂ɴ ʟᴀ đɪ ᴛʜᴇᴏ ᴍᴀ̂́ʏ đᴀ̀ɴ ᴀɴʜ ʀᴏ̂̀ɪ ᴅᴀ̂̀ɴ ᴅᴀ̂̀ɴ ᴅɪ́ɴʜ ᴛᴏ̛́ɪ ᴘʜᴀ́ᴘ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ: đᴀ̂ᴍ ᴄʜᴇ́ᴍ, ᴄᴜ̛ᴏ̛́ᴘ ɢɪᴀ̣̂ᴛ”, ᴍɪɴʜ ᴛᴜ̀ɴɢ ᴋᴇ̂̉ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ xᴀ̃ ʜᴏ̣̂ɪ.

ɴᴀᴍ ᴛʜᴀɴʜ ɴɪᴇ̂ɴ ɴᴀ̀ʏ ǫᴜᴀ̉ ǫᴜʏᴇ̂́ᴛ ᴍɪ̀ɴʜ ʟᴀ̀ ᴄᴏɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴏ̂ɴɢ ᴠᴀ̂ɴ ᴠᴀ̀ ɴᴏ́ɪ sᴀ̆̃ɴ sᴀ̀ɴɢ xᴇ́ᴛ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴍ, ᴠᴏ̛́ɪ ᴍᴏ̣̂ᴛ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴋɪᴇ̣̂ɴ ʟᴀ̀ ᴘʜᴀ̉ɪ xᴇ́ᴛ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴍ ᴄᴀ̉ ɴʜᴀ̀, đᴇ̂̉ sᴜ̛̣ ᴛʜᴀ̣̂ᴛ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ sᴀ́ɴɢ ᴛᴏ̉.

ᴀɴʜ ʟᴇ̂ ᴛʜᴀɴʜ ᴍɪɴʜ ᴛᴜ̀ɴɢ (ᴀ̉ɴʜ: ғᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ)

ᴛᴜ̀ɴɢ ᴄᴏ̀ɴ ɴᴏ́ɪ ᴏ̂ɴɢ ʟᴇ̂ ᴛᴜ̀ɴɢ ᴠᴀ̂ɴ “ᴄᴏ́ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴍᴏ̂́ɪ ǫᴜᴀɴ ʜᴇ̣̂ ᴛʀᴀɪ ɢᴀ́ɪ ʙᴀ̂́ᴛ ᴄʜɪ́ɴʜ ʙᴇ̂ɴ ɴɢᴏᴀ̀ɪ”.

“ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɴɪᴇ̂ɴ ᴛʜɪᴇ̂́ᴜ, ᴛᴏ̂ɪ ʙɪ̣ ᴀ́ᴍ ᴀ̉ɴʜ ʙᴏ̛̉ɪ ʙᴀ̣ᴏ ʟᴜ̛̣ᴄ ᴠᴀ̀ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴄᴀ̉ɴʜ ᴛʀᴀɪ ɢᴀ́ɪ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄʜᴀ ᴍɪ̀ɴʜ, đᴏ́ ʟᴀ̀ ᴏ̂ɴɢ ᴠᴀ̂ɴ. ᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ǫᴜᴀ ʟᴀ̣ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴘʜᴜ̣ ɴᴜ̛̃. ᴛʀᴏɴɢ ʟᴏ̀ɴɢ ᴛᴏ̂ɪ ʟᴜ́ᴄ ɴᴀ̀ᴏ ᴄᴜ̃ɴɢ ɴᴜᴏ̂ɪ ʟᴏ̀ɴɢ ᴄᴀ̆ᴍ ʜᴀ̣̂ɴ, ᴍᴜᴏ̂́ɴ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴɢᴀ̀ʏ ɴᴀ̀ᴏ đᴏ́ sᴇ̃ ᴘʜᴀ̉ɴ ᴋʜᴀ́ɴɢ ʟᴀ̣ɪ”, ᴀɴʜ ʟᴇ̂ ᴛʜᴀɴʜ ᴍɪɴʜ ᴛᴜ̀ɴɢ ᴄʜɪᴀ sᴇ̉ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴘʜᴀ́ᴘ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ&ʙᴀ̣ɴ đᴏ̣ᴄ.

ᴛʜᴀ̣̂ᴍ ᴄʜɪ́ sᴀᴜ đᴏ́, ᴘʜɪ́ᴀ ᴛɪ̣ɴʜ ᴛʜᴀ̂́ᴛ ʙᴏ̂̀ɴɢ ʟᴀɪ ᴄᴏ̀ɴ ᴛᴜʏᴇ̂ɴ ʙᴏ̂́ sᴇ̃ ᴋɪᴇ̣̂ɴ ʟᴇ̂ ᴛʜᴀɴʜ ᴍɪɴʜ ᴛᴜ̀ɴɢ ʀᴀ ᴛᴏ̀ᴀ. ᴛʜᴇᴏ ᴛᴏ̛̀ ᴘʜᴀ́ᴘ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ&ʙᴀ̣ɴ đᴏ̣ᴄ, ᴏ̂ɴɢ ɴʜᴀ̂́ᴛ ɴɢᴜʏᴇ̂ɴ (ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ sᴏ̂́ɴɢ ᴏ̛̉ ᴛɪ̣ɴʜ ᴛʜᴀ̂́ᴛ ʙᴏ̂̀ɴɢ ʟᴀɪ) ɴᴏ́ɪ ᴏ̂ɴɢ ʟᴇ̂ ᴛᴜ̀ɴɢ ᴠᴀ̂ɴ ᴠᴀ̀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛᴇ̂ɴ ᴍɪɴʜ ᴛᴜ̀ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ʙᴀ̂́ᴛ ᴄᴜ̛́ ᴍᴏ̂́ɪ ǫᴜᴀɴ ʜᴇ̣̂ ɴᴀ̀ᴏ.

ʟɪᴇ̂ɴ ǫᴜᴀɴ ᴛᴏ̛́ɪ ʙᴜ̛́ᴄ ᴀ̉ɴʜ ᴍᴀ̀ ᴏ̂ɴɢ ᴠᴀ̂ɴ ᴄʜᴜ̣ᴘ ᴄʜᴜɴɢ ᴛʀᴏɴɢ đᴀ́ᴍ ᴄᴜ̛ᴏ̛́ɪ ᴄᴜ̉ᴀ ʟᴇ̂ ᴛʜᴀɴʜ ᴍɪɴʜ ᴛᴜ̀ɴɢ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʟᴀɴ ᴛʀᴜʏᴇ̂̀ɴ, ᴏ̂ɴɢ ɴʜᴀ̂́ᴛ ɴɢᴜʏᴇ̂ɴ ɴᴏ́ɪ: “ᴠɪᴇ̣̂ᴄ sᴜ̛ ᴘʜᴜ̣ ᴛᴜ̀ɴɢ ᴠᴀ̂ɴ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴍᴏ̛̀ɪ đᴇ̂́ɴ ᴄʜᴜ́ᴄ ᴍᴜ̛̀ɴɢ ᴄʜᴀ́ᴜ ᴍɪ̀ɴʜ ᴄᴜ̃ɴɢ ʟᴀ̀ đɪᴇ̂̀ᴜ ʙɪ̀ɴʜ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ. ᴄᴏ̂ ɴᴀ̆ᴍ (ʙᴀ̀ ʟᴇ̂ ᴛʜᴀɴʜ ᴠᴀ̂ɴ) ᴄʜɪ́ɴʜ ʟᴀ̀ ᴇᴍ ʀᴜᴏ̣̂ᴛ ᴄᴜ̉ᴀ ‘ᴛʜᴀ̂̀ʏ ᴏ̂ɴɢ ɴᴏ̣̂ɪ’. ᴄᴀ̣̂ᴜ ᴅᴜ̛̣ ᴛɪᴇ̣̂ᴄ ʜʏ̉ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄʜᴀ́ᴜ ʟᴀ̀ ʟᴇ̃ đᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ɴʜɪᴇ̂ɴ”.